Stanovy

 

Spolek Praha – Cáchy / Aachen

 

Článek I.
Název a sídlo spolku

Název spolku: Spolek Praha – Cáchy / Aachen
Sídlo spolku: Praha

 

Článek II.
Účel spolku a činnosti spolku

1. Účelem spolku je vzájemné národní a občanské porozumění, kulturní spolupráce a navazování mezinárodní kulturní součinnosti se zaměřením na historické, architektonické a kulturně-duchovní vztahy mezi Prahou a ostatními evropskými městy, zkoumání kulturně historických vztahů a navazování kontaktů mezi regiony.
2. Formami hlavní činnosti spolku jsou zejména
 • pořádání vzájemných setkávání občanů,
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, koncerty, výstavy),
 • spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 • příležitostné vydávání publikací o činnosti spolku, sborníků přednesených přednášek, brožur a dalších odborných materiálů.

3. Vedle hlavní činnosti, která může spočívat jen v uspokojování a ochraně těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost. Vedlejší hospodářská činnost může spočívat v podnikání nebo výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

Článek III.
Práva a povinnosti členů, vznik a zánik členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. Právnickou osobu ve spolku zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

2. Člen spolku má právo:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • podílet se na využívání společných zdrojů spolku na základě rozhodnutí výboru,
 • účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • účastnit se vytváření orgánů spolku, navrhovat a volit kandidáty do orgánů spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • být informován o činnosti spolku a stavu jeho hospodaření,
 • vznášet dotazy a předkládat návrhy, podněty a připomínky ke kterémukoliv orgánu spolku,
 • žádat o výpis ze seznamu členů. ¨

3. Člen spolku má povinnost:

 • svou činností přispívat k plnění účelu spolku,
 • dodržovat stanovy spolku,
 • dodržovat a plnit usnesení valné hromady a výboru, přijatá podle stanov spolku,
 • platit členský příspěvek, stanovený valnou hromadou,
 • poskytovat potřebnou součinnost orgánům spolku při uspokojování a ochraně zájmů spolku,
 • chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku.
4. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

5. Členství ve spolku je řádné nebo čestné.

6. O přijetí uchazeče za řádného člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor. Řádné členství vzniká dnem, kdy výbor rozhodne o přijetí žadatele. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a podpis žadatele.

7. Čestné členství může být uděleno pouze fyzickým osobám. O udělení čestného členství rozhoduje výbor spolku. Čestní členové neplatí členské příspěvky, mohou se účastnit jako hosté valné hromady, ale nemají hlasovací právo.

8. Členství ve spolku zaniká:
 • vystoupením člena; členství končí dnem doručení písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku,
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
 • vyloučením člena; členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Důvodem k vyloučení člena spolku je závažné porušení povinností vyplývajících z členství nebo narušování spolkových zájmů či cílů spolku, o vyloučení člena rozhoduje výbor,
 • nezaplatí-li člen příspěvek za běžný kalendářní rok do 31. prosince běžného roku,
 • zánikem spolku.

9. V případě, že uchazeč o členství nebo vylučovaný člen spolku nesouhlasí s rozhodnutím výboru, má právo do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho nepřijetí za člena nebo rozhodnutí o vyloučení ze spolku přezkoumala valná hromada.

10. Při zániku členství ve spolku proběhne veškeré vypořádání závazků mezi členem a spolkem do tří měsíců od zániku členství.

11. Spolek vede seznam členů, ve kterém se uvádějí tyto údaje: jméno a příjmení/název právnické osoby, bydliště/sídlo právnické osoby, datum narození/IČO, telefonní číslo, e-mail. Zápisy a výmazy členů v seznamu provádí výbor nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku či zániku členství. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 20 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis písemně požádá. Seznam řádných členů je neveřejný, mohou do něj na základě písemné žádosti nahlédnout pouze členové spolku v sídle spolku.

 

Článek IV.
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou valná hromada, výbor, dozorčí rada.

2. Funkční období volených orgánů je pět let.

3. Členem voleného orgánu může být jen člen spolku. Fyzická osoba, která je členem voleného orgánu musí být plně svéprávná a bezúhonná. Členem dozorčí rady nemůže být člen statutárního orgánu spolku.

 

Článek V.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena řádnými členy.

2. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku a do její působnosti tak zejména náleží:

 • určit hlavní zaměření spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schvalovat výroční zprávu o hospodaření spolku a o provedených kontrolách za uplynulé období,
 • schvalovat zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok, plán činnosti a návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok,
 • schvalovat zprávu o činnosti výboru,
 • volit a odvolávat členy výboru, členy dozorčí rady, předsedu výboru a náhradníky výboru a dozorčí rady,
 • stanovit výši členského příspěvku,
 • rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 • rozhodnout s konečnou platností o všech záležitostech a návrzích předložených výborem,
 • rozhodnout o všech otázkách, které si ke svému rozhodování vyhradí.

3. Valná hromada je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Pozvánka na valnou hromadu musí být rozeslána řádným členům písemně nebo elektronicky na adresu člena, kterou uvedl v přihlášce, a to nejméně 10 dnů před jejím konáním. V pozvánce musí být uveden program jednání.

4. Valná hromada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny všech řádných členů spolku. Každý řádný člen má jeden hlas. Usnesení přijímá valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.

5. Není-li valná hromada na svém zasedání schopná usnášet se, svolá výbor novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady a valná hromada může jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů spolku.

6. Výbor svolá mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to nejméně třetina řádných členů spolku nebo dozorčí rada. V žádosti musí být uveden konkrétní důvod pro její svolání. Nesvolá-li výbor mimořádnou schůzi do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal svolat zasedání mimořádné valné hromady na náklady spolku sám. Pro pozvánku na mimořádnou valnou hromadu se použije ustanovení odstavce 3. tohoto článku.

7. Jednání valné člen spolku může po předchozí dohodě nahlížet do zápisů o zasedání valné hromady v sídle spolku. hromady řídí předseda, kterého zvolí valná hromada na začátku zasedání. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení. Každý člen spolku může po předchozí dohodě nahlížet do zápisů o zasedání valné hromady v sídle spolku

 

Článek VI.
Výbor

1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku.

2. Výbor má 5 členů, předsedu a 4 členy výboru, které volí a odvolává valná hromada.

3. Spolek navenek zastupuje samostatně předseda nebo společně dva členové výboru, pověření výborem pro konkrétní záležitost.

4. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo společně dva členové výboru, s údajem o své funkci. K dispozici s finančními prostředky na bankovním účtu je vždy nutný podpis dvou členů statutárního orgánu.

5. Výbor se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Výbor přijímá rozhodnutí většinou hlasů všech svých členů.

6. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáním valné hromady, pečuje o rozvoj spolku. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, pečuje o majetek spolku a zejména dbá o řádné naplňování poslání a účelu spolku. Výbor mj. svolává zasedání valné hromady, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, rozhoduje o udělení čestného členství, vede seznam členů, zajišťuje řádné vedení účetnictví, plní usnesení valné hromady.

 

Článek VII.
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku.

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

3. Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Dozorčí rada zejména

 • má právo účastnit se schůze výboru, má právo nahlížet do dokladů spolku a požadovat vysvětlení od členů dalších orgánů spolku a kontrolovat hospodaření spolku,
 • má právo si pro svou činnost přizvat specialistu,
 • má právo kontrolovat, jak jsou plněna usnesení valné hromady,
 • má povinnost sdělovat valné hromadě výsledky své činnosti a na zjištěné nedostatky upozorňovat výbor.

 

Článek VIII.
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

2. Zdrojem příjmů spolku jsou:

 • členské příspěvky stanovené valnou hromadou,
 • úroky z finančních prostředků spolku uložených u peněžního ústavu,
 • dobrovolné dary a dotace,
 • příjmy z akcí pořádaných v souladu s právními předpisy v rámci činnosti spolku a případně příjmy z vedlejší výdělečné činnosti spolku.

3. Veškeré finanční prostředky budou vždy využity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a účel spolku.

 

 

Článek IX.
Zrušení a likvidace spolku

1. Spolek může být zrušen rozhodnutím valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zrušení spolku s likvidací jmenuje valná hromada likvidátora. Majetek spolku po provedené likvidaci (likvidační zůstatek) bude převeden na jinou obecně uznávanou právnickou osobu neziskové povahy s podmínkou, že majetek bude využit na podporu kulturních a humánních cílů.

 

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 19. února 2015.