Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2017

Představenstvo:

 

Výbor:
předsedkyně:           PhDr. Silvia Jenček Pavlicová
členové:                    Ing. arch. Miloš Tins
Ing. Jaroslava Otipková
Ing. Stanislava Vařeková
Zina Širůčková

Dozorčí rada:
předseda:                  Ing. Pavel Ochotný
členové:                    Ing. Jarmila Neumannová
Ing. Jiří Mašek

 

Projekt: Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury VI.

 

 

Závěrečná zpráva:

 

V roce 2017 pokračoval kulturní Spolek Praha-Cáchy/Aachen v realizaci úspěšného projektu ‚Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury VI.‘, kterým navazoval na svoji předchozí činnost. Opět se nám potvrdilo, že jak členové Spolku, tak, návštěvníci mají zájem o připomenutí výročí významných osobností české historie a kultury, o zveřejnění nejnovějších vědeckých výzkumů z jejich života i pracovních aktivit. Forma vědecko-populárních přednášek v podání předních českých i zahraničních odborníků, doplněná kvalitní hudbou je smysluplným způsobem získávání nových poznatků a znalostí. Zároveň je vhodnou metodou připomínaní tradic české i evropské historie a kultury, což bylo hlavním a můžeme konstatovat i splněným cílem projektu.

O úspěchu projektu nejlépe vypovídá návštěvnost pořadů, pravidelně jsme zaplnili Mramorový sál Clam-Gallasova paláce, tj. cca 100 účastníků, u některých pořadů jsme měli překročenou kapacitu sálu (130 až 140 návštěvníků). Byly to oba pořady o Ferdinandu II. Tyrolském, Josef Mysliveček (1737-1781) - Compositore alla forastiera, Jan Evangelista Purkyně - živý odkaz badatele a myslitele.
Nezanedbatelným přínosem a originalitou projektu je fakt, že výročí připomínaná Spolkem najdou připomenutí často jenom u nás, co oceňují i samotní přednášející.

Všechny pořady se konaly v sídle Spolku Praha-Cáchy/Aachen, Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1.

 

Projekt proběhl podle plánu, v plném rozsahu, o jednu přednášku byl dokonce obohacen - přednáška o Ferdinandu II. Tyrolském byla rozdělená na 2 části, což se nakonec ukázalo velice prospěšné.

1a.) Projekt jsme zahájili 29. března očekávanou česko-rakouskou přednáškou na téma ‚Ferdinand II. Tyrolský v českých a rakouských zemích (1547-1595)‘. Z důvodu nemoci jsme museli omluvit účast rakouské přednášející Dr. Veroniky Sandbichler, ředitelky zámku Ambras Innsbruck. Český přednášející PhDr. Ivan Prokop Muchka z Ústavu dějin umění AV ČR ovšem návštěvníky nezklamal, když promluvil na téma letohrádek Hvězda. Erudovaná přednáška kunsthistorika, nápaditá a obsažná projekce, doplněná krásnou renesanční hudbou hranou na loutnu Janem Krejčím důstojně zahájila spolkový projekt a připomněla významné 470. výročí působení Ferdinanda II. Tyrolského jako místodržitele v Čechách.

1b.) PhDr.Sandbichler jsme nabídli náhradní termín přednášky, která se uskutečnila 6. listopadu pod názvem ‚Na cestě do habsburské historie zámku Ambras aneb Kdo byl Ferdinand Tyrolský‘. Přednášející svým projevem, znalostí problematiky a nadšením pro téma vše účastníkům večera vynahradila. Díky rozdělení přednášky nakonec bylo více času na zajímavé diskuse i možnost zabývat se Ferdinandem Tyrolským z různých uhlů pohledů a více do hloubky. Navíc listopadová přednáška byla zároveň pozvánkou na výstavu, která byla otevřena ve Valdštejnské jízdárně den před spolkovou přednáškou a Dr. Sandbichler jako autorka výstavy věnovala podstatnou část svého proslovu právě exponátům, které Muzeum zámku Ambras zapůjčilo Národní galerii. Opět zazněla hudba, Hana Nohýnková (housle) a Jan Sedláček (violoncello) připravili publiku hudební zážitek. Spolupořadatel obou večerů, Rakouské kulturní fórum, ocenilo organizační stránku obou večerů i vysokou odbornou a uměleckou kvalitu všech účinkujících.

2.) ‚Od Husa k Lutherovi - tematický večer při příležitosti 500. výročí počátku německé a evropské reformace‘ – tak zněl titul pořadu, který se konal 19. dubna. Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. v něm podrobně vylíčil všechny aspekty reformace, zásluhu na úspěšném večeru měl i hudební doprovod v podání Lukáše M. Vytlačila, který hrou na dobovou zobcovou flétnu předvedl hodnotný umělecký výkon.

3.) 3. května jsme si vyslechli umělecko-historickou přednášku RNDr. Mileny Nečáskové s názvem ‚Malby ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta a jejich restaurování‘. RNDr. Nečásková naplnila, ba i předčila naše očekávání – akademická malířka a restaurátorka, vedoucí týmu, který Svatováclavskou kapli restauroval, byla tou nejlepší volbou pro dané téma. Díky pečlivě připravené prezentaci nám přiblížila postupy úspěšného restaurování fresek a obrazů, ale i možná rizika a problémy, které museli restaurátoři při náročném úkolu řešit. Kouzlo večera věnovaného středověkému umění umocnila i hudba v podání Hany Nohýnkové (housle) a Emanuela Gadalety (violoncello).
Pro velký zájem o danou problematiku Spolek zorganizoval pro své členy návštěvu katedrály sv. Víta s důrazem na kapli sv. Václava – po domluvě se Správou Pražského hradu absolvovaly 3 skupiny zájemců prohlídku jak katedrály, tak kaple s odborným hradním průvodcem, čímž jsme završili připomínku 650. výročí vysvěcení kaple.

4.) První pololetí roku 2017 jsme ukončili 30. května připomínkou 300. výročí narození první a poslední ženy na českém trůnu. Přednáška doc. Daniely Tinkové, Ph.D. s názvem ‚Marie Terezie a zrození moderního státu‘ oslovila hodně zájemců o život a dílo této výjimečné ženy, matky, panovnice. Doc. Tinková předvedla zajímavou prezentaci, ve které důsledně a kriticky zhodnotila čtyřicetileté panování Marie Terezie i její přínos pro vytvoření na tehdejší dobu moderního centralizovaného rakouského státu. Barokní hudbou nám večer zpříjemnila Martina Bernášková (flauto traverso).

5.) 11. září se členové Spolku a jejich příznivci sešli opět v Clam-Gallasově paláci na hudebně-literárním večeru ‚Josef Mysliveček (1737-1781) Compositore alla forastiera‘.
Přednáška prof. PhDr. Stanislava Bohadla, CSc. byla strhující, odborný rozměr znalostí života, ale hlavně díla J. Myslivečka byl obdivuhodný. Dílu geniálního, ale i nešťastného skladatele věnoval pan profesor většinu času k veliké spokojenosti návštěvníků, kteří se v diskusi aktivně zapojili do pořadu. Úspěch večera podtrhlo vystoupení MIB Quartetu – netradičního smyčcového kvartetu, hrajícího výlučně skladby připomínaného skladatele.

6.) ‚Jan Evangelista Purkyně – živý odkaz badatele a myslitele‘, pod tímto názvem jsme 12. října pořádali s časopisem Živa tematický večer věnovaný polyhistorovi české vědy 19. století. O jeho životě a díle promluvil Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D., zvláštní důraz věnoval přínosu J. E. Purkyně v přírodních vědách. Díky početnému odbornému publiku, tvořenému hlavně lékaři - akademiky, se po přednášce rozvinula plodná diskuse, která objasnila nejednu nezodpovězenou otázku. Ovšem nemluvilo se jenom o medicíně, ale i o filantropii J. E. Purkyně, která ječasto opomíjená. Třešinkou na pomyslném dortu bylo vystoupení houslové virtuózky Magdaleny Mašlaňové, členky České filharmonie.

7.) Závěrem roku jsme se přesunuli částečně do 20. století, 22. listopadu nám PhDr. Milena Secká, CSc. přiblížila rodinu Náprstkových. Už sám název přednášky ‚Josefa Náprstkova (1838-1907) Historie Náprstkova muzea‘ upozorňoval na velký vliv manželky Vojty Náprstka na založení Náprstkova muzea a PhDr. Secká ve své přednášce tuto skutečnost nezvratně potvrdila. Oddaná a pro věc muzea zapálená manželka sehrála klíčovou roli v dlouhém procesu vzniku muzea a i po smrti Vojty Náprstka jí muzeum leželo na srdci. Všichni účastníci přednášky odcházeli z paláce nadmíru spokojení, dozvěděli se hodně nových informací o všech, kteří se na založení muzea podíleli, i o samotné rodině Náprstkových a jejich přátelích.

8.) 28. listopadu pozval Spolek do paláce hodně hostů v rolích diskutujících – ‚Josef Lada (1887-1957)‘ si zasloužil, aby se večera jemu věnovanému zúčastnili jeho potomci, obdivovatele i přátele. Pozvání do paláce přijali Josef, Martin a Viktor Ladovi, Lev Pavluch, Zdena Burianová, Jana Sommerová a Jindřich Ulrich. Na úvod večera zazněla klasická hudba v podání Jana Hurníka (housle) a Natálie Hurníkové (violoncello), která navodila slavnostní atmosféru. Následně jsme shlédli dokumentární film o Ladovi z roku 1955, na který už navázal diskusní večer. Nejdříve nám každý z hostů zodpověděl dotaz: ‚Já a Josef Lada‘, čímž se vytvořil velký prostor pro diskusi. Dotazy se týkaly jak samotného Josefa Lady, tak i retrospektivní výstavy, která probíhá v Galerii Tančícího domu do března 2018 a je připomínkou dvojího výročí J. Lady v roce 2017. Večer byl důstojnou vzpomínkou na jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. století.

9.) Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen se konal 14. prosince a nesl se v klasickém duchu. V podání Stamicova kvarteta jsme si vyslechli skladby Jana Václava Stamice, Wolfganga Amadea Mozarta i vánoční koledy. Vánoční koncerty v Clam-Gallasově paláci mají vždy mimořádnou atmosféru a nejinak tomu bylo i u nás.

V Praze dne 12. 1. 2018

Zpracovala: Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen

 

 

Výroční finanční zpráva Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok  2017
VÝDAJE:
       
položka grant MKČR grant Hl.m.Prahy vlastní prostředky celkem
materiálové náklady 0,00 0,00 1 760,00 1 760,00
materiál     306,00 306,00
vybavení       0,00
kancel.potřeby     1 454,00 1 454,00
         
nemateriálové náklady (služby) 60 000,00 56 186,00 34 870,00 151 056,00
cestovné a míst. doprava       0,00
propagace 12 000,00   200,00 12 200,00
poštovné, bankovní popl., internet     2 876,00 2 876,00
honoráře přednášejících   13 500,00   13 500,00
tlumočnické služby 8 000,00     8 000,00
překladatelské služby 9 000,00     9 000,00
ozvučení a tl. zařízení 31 000,00 1 186,00   32 186,00
doprovod progr., hudba   41 500,00 2 100,00 43 600,00
květiny pro přednášející a občerstvení     18 166,00 18 166,00
účetnické služby     11 528,00 11 528,00
         
osobní náklady 0,00 3 814,00 3 592,00 7 406,00
ostatní osobní náklady   3 814,00 2 786,00 6 600,00
režie     806,00 806,00
         
C e l k o v ý   n á k l a d 60 000,00 60 000,00 40 222,00 160 222,00
         
PŘÍJMY:        
zdroj       částka
členské příspěvky       27 000,00
úroky z vkladů       52,00
vstupné       11 070,00
grant Hl.m.Praha       60 000,00
grant MKČR       60 000,00
průvodci doprovod.program sv. Vít       2 100,00
         
c e l k o v ý   p ř í j e m       160 222,00
         
VÝSTAVY Příjem Vydání Převod 2018 Celkem
Výstava "Atelier H. Eckert v Praze" 59 624,00 56 624,00 3 000,00 0,00
c e l k e m 59 624,00 56 624,00 3 000,00 0,00
         
C e l k o v á   b i l a n c e       0,00
         
V Praze dne 21.2.2018        
         
Zpracoval:        
Ing.arch.Miloš Tins, místopředseda - hospodář Spolku Praha - Cáchy/Aachen