Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva Spolku Praha-Cáchy za rok 2016

Projekt: `Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury V`.

V roce 2016 realizoval Spolek Praha-Cáchy/Aachen již tradičně projekt navazující na naši dlouhodobou a úspěšnou vědecko-populární a uměleckou činnost. V české historii a kultuře si každý rok připomínáme důležitá výročí osobností a události, o které projevují zájem jak členové Spolku, tak návštěvníci z řad veřejnosti a které se těší značné popularitě. Historie přehrána do literárně-hudebního představení i vědecko-populární přednášky doplněné kvalitní hudbou jsou tím, co přitahuje publikum. Zároveň Spolek plní cíle projektu – připomínat tradice české kultury v širokém slova smyslu, obohacené o nejnovější výzkumy v podání předních českých i zahraničních odborníků.

Dalším velkým přínosem a originalitou projektu je fakt, že výročí připomínaná Spolkem najdou místo často jenom u nás a samotní přednášející nám děkují, že jsme si vzpomněli, oslovili je a uspořádali večer na dané téma.

Projekt proběhl podle plánu, v plném rozsahu a navíc byl doplněn o zajímavou přednášku Prof. Dr. Martina Hilského, Csc., dr. h. c., MBE, nositele ceny Česká hlava 2015.

Všechny pořady se konaly v sídle Spolku Praha-Cáchy/Aachen, Clam-Gallasově paláci, ul. Husova 158/20, se začátkem v 18.00 hod. Průměrná návštěvnost se pohybovala kolem 100 účastníků na každém pořadu.

1.) Projekt jsme zahájili 9. března nejvýznamnějším výročím roku 2016 - 700. výročím narození Karla IV. Toto významné výročí jsme oslavili literárně - hudebním pořadem s názvem `Večer pro Karla IV. (1316-1378)`, ve kterém účinkovaly Milena Steinmasslová (recitace, zpěv) a Hana Bar Blochová (zpěv, gotická harfa, psaltéria). Hodinové divadelní představení mělo úspěch díky pečlivé historické přípravě a profesionálním uměleckým výkonům účinkujících dam, večer byl velice zajímavý a vřele přijat publikem

2.) 19. dubna pod názvem `Jan Jessenius a karolínská akademie (1566-1621)` jsme si připomněli 450. výročí narození renesančního lékaře, filozofa a politika. V roli přednášející se představila Mgr. Bohdana Divišová, vědecká pracovnice Ústavu dějin lékařství a cizích jazyku UK, která svým přesvědčivým projevem i důsledně vypracovanou prezentací strhla všechny přítomné hosty. A protože se vědecky aktivně zabývá osobností Jana Jessenia, v následné dlouhé diskusi vyvrátila nebo uvedla na pravou míru spoustu mýtů.

Kouzlo večera pak umocnil svými hudebními vstupy špičkový český hobojista Vilém Veverka, takže všichni hosté odcházeli spokojeni.

3.) 4. května se návštěvníci paláce zúčastnili večera věnovanému nezapomenutelnému básníkovi Jaroslavu Seifertovi, kterého dvojí výročí jsme v minulém roce slavili. Doc. Dr. Jiří Brabec, Csc. publikum seznámil se svými nejnovějšími výzkumy, např. informoval o nalezeném deníku s 23 soudničkami, podepisovanými zkratkou `jt`, který byl uložen v nezpracované pozůstalosti redaktora Lidových novin Ivana Herbena. Tyto soudničky pro tento list v roce 1929 psal Jaroslav Seifert. Umělecký dojem večera doplnil recitací Seifertových veršů herec Jiří Schwarz z Městských divadel pražských, čestným hostem večera byl prof. Ing. František Janouch, zakladatel Nadace Charty 77, s chotí.

4.) Dalším z výročí, které bylo připomenuto jenom na půdě Spolku, byla Zemská výstava v Praze 1891. Host večera a autor publikace `Jubilejní výstava 1891` Prof. Dr. Milan Hlavačka, CSc. 14. června promluvil pod názvem `Jubilejní zemská výstava 1891 a česká společnost` o výjimečnosti a významu výstavy ze všech aspektů – politického, hospodářského, kulturního, morálního…. a sklidil veliký úspěch. O ten se ovšem musel podělit s hudebním doprovodem, Radkem Kramplem (vibrafon) a Vítem Švecem (kontrabas). Všichni zúčastnění závěrem konstatovali, že opět v paláci strávili příjemný večer, ze kterého si odnášejí nové poznatky a dobrou náladu.

5.) Po prázdninách se všichni členové a příznivci Spolku sešli na výjimečné události - dne 26. září jsme ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem pořádali večer věnovaný staviteli Clam-Gallasova paláce Janu Fischerovi z Erlachu (1656-1723). Po úvodním slovu Mgr. Waltraud Strommer, kulturní atašé rakouského velvyslanectví, přednesl svůj příspěvek reprezentant české historie PhDr. Martin Krummholz, PhD., po něm promluvil Dr. Friedrich Polleross z Ústavu dějin umění Vídeňské univerzity. Obě přednášky měly vysokou odbornou úroveň, oba hosté jsou jedni z nejlepších odborníků na barokní architekturu obecně, a navíc se specializují na stavby Jana Fischera z Erlachu. Bylo velkým úspěchem, že Dr. Poleross přijal naše pozvání a přijel do Prahy - v kombinaci s Dr. Krummholzem bylo jejich vystoupení skutečným zážitkem pro posluchače, navíc důsledně připravené prezentace znásobily účinky mluveného slova.

Pečlivě jsme vybrali i hudební doprovod - v podání Jany Semerádové a Jana Krejči zazněly následující barokní skladby: Jacques-Martin Hotteterre `leRomain` Gavotte a Rondeauze Suity c moll, Silvius Leopold Weiss Sarabande a Gigue, Jan Antonín Losy, hrabě z Losinthalu (1660-1723) Folia a Burlesqua z Pieces de guitare et dessu

Podle všech přítomných zdařilý vzpomínkový večer věnovaný Janu Fischerovi z Erlachu byl důstojným připomenutím výjimečného barokního architekta.

6.) V roce 2016 uběhlo 120 let od založení nejvýznamnějšího českého symfonického orchestru České filharmonie, její první koncert dirigoval Antonín Dvořák, od jehož narození uplynulo 175 let a sídlo ČF Rudolfinum se začalo stavět před 140 lety. Všechna tato výročí byla zmíněna 22.listopadu v hudebně-besedním večeru pořádaném ve spolupráci s British Councilem. Host večera – České filharmonické kvarteto hrálo a besedovalo ve složení: Štěpán Pražák - housle, Viktor Mazáček - housle, Jiří Poslední - viola, Jakub Dvořák - violoncello. Večer jsme plánovali jako vzpomínání na historii symfonického orchestru a členové ČF výborně obstáli i jako `historici` tohoto hudebního tělesa. Protože se jedná o renomované hudebníky, působící roky v ČF, zážitků a zajímavostí z historie filharmonie bylo hodně a původně plánovaný program na cca hodinu se, ke spokojenosti všech přítomných, protáhl na dvě hodiny. Vhodně vybraný hudební repertoár a vážné i úsměvné povídání vykouzlily v přeplněném Mramorovém sálu příjemnou, přátelskou atmosféru, která se jenom stěží opouštěla.

7.) 29. listopadu jsme uskutečnili přednášku prof. Dr. Martina Hilského nazvanou `Fenomén Shakespeare`, konanou při příležitosti 400. výročí úmrtí světoznámého dramatika. Jak už název napovídá, jednalo se o výklad vlivu W. Shakespeara na evropskou kulturu od 16. století do dnešních dnů a výklad historických, politických i kulturních vlivů, které ze Shakespeara udělaly nejenom anglického, ale přímo evropského spisovatele, dramatika a básníka. Přednáška sklidila zasloužený úspěch, hodně návštěvníků si přineslo knihy W. Shakespeara v překladu Martina Hilského k podpisu.

8.) I tak významný malíř, kterým Josef Šíma bezesporu je, by se obešel bez povšimnutí výročí narození i úmrtí nebýt pořadu, který jsme uskutečnili 7. prosince. Naším hostem v roli přednášející byla PhDr. Anna Pravdová, PhD., kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze a odbornice na výtvarné umění 19. a 20. století se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy. Dr. Pravdová je autorkou výstavy `Josef Šíma: Ztracený ráj` konané v NG v roce 2014 a její erudice byla znát i v prezentaci nazvané `Josef Šíma (1891-1971) Praha – Hendaye – Paříž`.

Přednášce byla přizpůsobená hudba – v podání Leny Bubenok (klavír) a Štěpána Pražáka (housle) zazněly skladby Bohuslava Martinů.

9.) Konec roku 2016 jsme zakončili tradičním vánočním koncertem, ovšem v netradičním složení - Komorní orchestr Dvořákova kraje s dirigentem Václavem Mazáčkem a sólisty Viktorem Mazáčkem (housle) a Veronikou Sedláčkovou (příčná flétna) čítal 26 hudebníků a zpěváků, co je zatím nejvíce v nám známé historii paláce. Výběr repertoáru byl krásně vánoční a evropský – koledy napříč celou Evropou, publikum se připojilo při hraní českých koled. A na závěr zazněla vždy působivá a podmanivá Ave Maria.


Kromě projektu Spolek v roce 2016 pořádal následující pořady:

 

1.) Benefiční kulturní večer s koncertem komorního sboru Oktet – večer jsme uskutečnili ve spolupráci s Lion`s Club Praha První na podporu školy pro zrakově postižené děti – Gymnázium a střední odborná škola v Praze 5 – Nových Butovicích (4.4.)

2.) Slavná říše Inků a její potomci – ve spolupráci s Nadací Inka jsme připravili přednášku s tanečním vystoupením. Čestným hostem večera byla velvyslankyně Peruánské republiky v ČR J.E. Lilianana de Tolarte de Torres Muga (6.6.)

3.) Ve dnech 5.-7.7.2016 zorganizoval náš člen Zdeněk Melichar zájezd do Vídně pro členy Spolku a jeho příznivce. Vídeňským průvodcem jim byl Jan Brabenec, malíř a nadšený milovník historie, majitel ateliéru ve Vídni i v Praze. Všichni účastnící byli ze zájezdu nadšení.

4.) Dne 26.10. spolupracoval Spolek s doc. Ing. Jiřím Všetečkou na křtu jeho, bohužel, poslední publikace `Pražský chodec ve světě`.

5.) V listopadu již tradičně probíhal v ČR Týden vědy a techniky, pořádaný Akademii věd ČR a dalšími vědeckými institucemi. Spolek se do projektu zapojil a ve spolupráci s British Councilem uspořádal ve svém sídle pro školy dvě přednášky prof. Dr. Martina Hilského, CSc. na téma Fenomén Shakespeare a mezinárodní soutěž mladých vědců `FameLab, International Echoes in Prague 2016`.

6.) Pro výstavu `Krása knižních vazeb`, která probíhala ve výstavních prostorách Clam-Gallasova paláce ve dnech 1.4 - 24.4.2016 zabezpečil Spolek provoz.

Archiv hl. města Prahy a Spolek Praha-Cáchy/Aachen uzavřely dohodu o provozování zmíněné výstavy, odměnou pro Spolek bylo povolení Archivu realizovat spolkové pořady v paláci.

V Praze dne 8.6.2017

Vypracovala: Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen

 

Výroční finanční zpráva Spolku Praha-Cáchy/Aachen 2016
         
VÝDAJE:        
položka grant MKČR grant Hl.m.Prahy vlast. prostředky celkem
materiálové náklady 0,00 1 937,00 7 832,00 9 769,00
materiál     437 437
vybavení   1 937 6 472 8 409
kancel.potřeby     923 923
nemateriálové náklady (služby) 50 000,00 54 463,00 47 230,33 151 693,33
cestovné a míst. doprava     202 202
propagace 12 000 906   12 906
poštovné   1 057 661 1 718
honoráře přednášejících   12 500   12 500
tlumočnické služby 4 000     4 000
překladatelské služby 2 000     2 000
ozvučení a tl. zařízení 32 000   295,33 32 295,33
doprovod progr., hudba   40 000   40 000
květiny pro předn. a občerstv.     16 072 16 072
účetnické služby     30 000 30 000
osobní náklady 0,00 3 600,00 978,00 4 578,00
ostatní osobní náklady   3 600   3 600
režie     978 978
c e l k o v ý   n á k l a d 50 000,00 60 000,00 56 040,33 166 040,33
         
PŘÍJMY:        
zdroj       částka
vlastní finanční vklad       30 115,31
vstupné       15 440,00
grant Hl.m.Praha       60 000,00
grant MKČR       50 000,00
dary       10 000,00
c e l k o v ý   p ř í j e m       165 555,31
         
VÝSTAVY Příjem Vydání Převod z 2015 Celkem
Praha Husova a husitská   304 513,44 304 513,44 0,00
Praha Husova a husitská tech.zabezp.   15 705,80 15 705,80 0,00
Krása knižních vazeb 31 860,00 31 860,00   0,00
c e l k e m 31 860,00 352 079,24 320 219,24 0,00
         
C e l k o v á b i l a n c e       -485,02
         
V Praze dne 8.6.2017        
Zpracoval:  
Ing.arch.Miloš Tins, místopředseda - hospodář Spolku Praha - Cáchy/Aachen