Výroční zpráva 2015

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Spolku Praha - Cáchy/Aachen za rok 2015

 

Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury IV.

 

 

 

V roce 2015 realizoval kulturní Spolek Praha-Cáchy/Aachen projekt Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury IV., kterým navazoval na svoji předešlou činnost. Na základě vlastních zkušeností a vzhledem k návštěvnosti pořadů se nám opět potvrdilo, že jak členové Spolku, tak naši příznivci a návštěvníci mají zájem o připomenutí výročí významných osobností české historie a kultury, o zveřejnění nejnovějších vědeckých poznatků z jejich života i pracovních aktivit. Forma vědecko-populárních přednášek v podání předních českých odborníků, doplněná kvalitní hudbou je smysluplným způsobem získávání nových poznatků a znalostí, co bylo hlavním cílem projektu, který se nám podařilo splnit.
O úspěchu realizovaného projektu nejlépe svědčí fakt, že jsme pravidelně zaplnili Mramorový sál Clam-Gallasova paláce, tj. cca 100 návštěvníků, u některých pořadů jsme měli překročenou kapacitu – tj.150 návštěvníků ( pořad o sv. Metodějovi, Jakubu Janu Schikanederovi, vánoční koncert).

Všechny pořady se konaly v sídle Spolku Praha-Cáchy/Aachen, Clam-Gallasově paláci, ul. Husova 20, Praha 1, začátek byl vždy v 18.00 hod.

 

 

1.) Projekt jsme zahájili 10. března večerem nazvaným Svatý Metoděj a jeho doba ve světle archeologických nálezů, připomínajícím 1 200 let od narození sv. Metoděje.

Přesně podle původního plánu Spolek požádal o spolupráci Sdružení přátel hradiska sv. Klimenta, které bylo hlavním pořadatelem oslav, zařazených v oficiálním programu UNESCO. Po vzájemné domluvě se v roli přednášející představila Mgr. Dorotea Wollnerová, autorka obsáhle práce o sv. Metodějovi a zároveň badatelka zabývající se především hledáním hrobu sv. Metoděje na území Velké Moravy. Tato předem avízovaná otázka byla částečně zodpovězená na základě nejnovějších výzkumů, dvěma možnostmi nálezu hrobu. Z přednášky také vyplynulo, že jednoznačná odpověď je na základě archeologických nálezů nepravděpodobná.
Přednáška byla doplněná kvalitně připravenou projekcí, která názorně a velice podrobně doplňovala mluvené slovo, což ocenili všichni návštěvníci.

 

 

2.) 2. června jsme uspořádali večer připomínající 250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby. Pod názvem Pocta Jakubu Janu Rybovi 2015 (1765-1815), ve spolupráci se Společností Jakuba Jana Ryby (SJJR), nám životní osudy i umělecké dílo tohoto výjimečného hudebníka a skladatele připomenuli Mgr. Ivana Hoyerová, Hubert Hoyer a Radko Stefan. Přednášející jsou zakládající členové SJJR, kteří svůj profesionální život zasvětili odkazu Jakuba Jana Ryby a tomu také odpovídal jejich přístup k tématu. Záslužný na večeru byl zejména fakt, že se nesoustředili na nejznámější díla skladatele, ale připomenuli ta, která nezní často a pravděpodobně vůbec poprvé zazněla v Clam-Gallasově paláci.
Všichni zúčastnění byli nadšeni jak odbornými znalostmi účinkujících, tak jejich emotivní interpretací - a tato atmosféra byla ještě umocněna krásnou hudbou Jakuba Jana Ryby. Návštěvníci v počtu cca 123 osob odcházeli z paláce nadmíru spokojeni a večer považovali za důstojnou oslavou výročí velikána české hudby.

 

 

3.) 9. června jsme se v našem projektu přesunuli do světa techniky a vynálezů, 250. výročí úmrtí vynálezce českého bleskovodu Václava Prokopa Diviše připomenul pořad Experimenty Václava Prokopa Diviše a česká společnost. Ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým nás jeho učitelé, Prof. PhDr. Marcela Efmertová a Ing. Jan Mikeš, PhD jak teoreticky, tak prakticky, s použitím odpovídajících přístrojů, provedli životem a prací všestranného vědce, hudebníka ale i kněze. Díky erudici přednášejících byl večer příjemným zážitkem a zdrojem nových poznatků v oblasti, která je pro naši činnost spíš výjimečná, než domovská. A návštěvnost večera potvrdila, že i zdánlivě vzdálená témata mohou vyvolat zájem a zvědavost publika. Účastníci večera oceňovali především profesionalitu přednášejících, spočívající i v perfektně připravené projekci, která celému pořadu dodala vědecko-populární charakter.

 

 

4.) V projektu jsme pokračovali v září – 16. 9. jsme zavzpomínali na období, které někteří návštěvníci večera znali z vyprávění svých blízkých příbuzných, takže atmosféra v sálu připomínala období první republiky. Na tom měli největší podíl účinkující - herci a hudebníci Městských divadel pražských, která byla spolupořadatelem večera na téma Válka s lidskou blbostí. Na úvod vzpomínky na 90. výročí založení Osvobozeného divadla promluvili sběratel Jaromír Farník a spisovatel František Cinger, kteří nás uvedli do politických a historických reálií vzniku divadla a jeho hlavních protagonistů – Jana Wericha a Jiřího Voskovce. V průběhu pořadu byla historie a hry divadla protkány ukázkami z hudebního díla Voskovce a Wericha v podání Veroniky Janků, Hanuše Bora a Jiřího Janoucha, čímž vzniklo palácové divadelní představení, připomínající inscenaci V+W Revue. Členové Spolku a návštěvníci večera byli vzápětí pozvání do divadla ABC na skutečné divadelní představení, které tam k výročí bylo uváděno.

 

 

5.) Od května 2015 se konala v prostorách Národního technického muzea velká výstava k 200. výročí předvedení parního stroje Josefem Božkem - toto výročí bylo i součástí projektu Spolku Praha-Cáchy. Na výstavě se odborně podílel i náš člen a hlavně dlouholetý pracovník muzea Ing. Karel Zeithammer. Právě on byl v roli přednášejícího 27. října v sídle Spolku, kde pronesl přednášku na téma 200 let předvedení parního vozu Josefem Božkem a 200. výročí narození Jana Pernera. Léta zkušeností za katedrou se nutně přenesla i do večera věnovaného jubilantům – tvůrci parního stroje a staviteli železnic. Na přání přednášejícího nebyla součástí večera hudba, což se ukázalo ve prospěch všech zúčastněných, protože dlouhá diskuse, která po přednášce následovala, spotřebovala časový limit vyčleněný na akci Spolku v paláci. I tento pořad byl všemi  hodnocen kladně .

 

 

6.)Večer 24.listopadu jsme zasvětili výtvarnému umění vzpomínkou na jednoho z nejvýznamnějších malířů tzv. “generace Národního divadla“ Jakuba Schikanedera, často označovaného jako nostalgického malíře. Jenomže právě tuto „nálepku“ se snažil renomovaný odborník a autor zatím největší Schikanederovy výstavy v Praze Prof. Dr. Tomáš Vlček, CSc. zpochybnit. Pod názvem Jakub Jan Schikaneder – barvy světla a tmy a na základě hlubokých znalostí a bohaté obrazové dokumentace ukázal celou šíři Schikanederova uměleckého díla, což chápeme jako nejvýznamnější přínos přednášky. Jakub Schikaneder je obecně známy a velice oblíbený český malíř, reprodukce jeho obrazů zdobí zdi nejedné kulturní instituce. Ovšem prof. Vlček ve své přednášce ukázal i díla, která nejsou, z různých důvodů, obecně známá a vystavovaná a tím dal osobě J.J.Schikanedera další novou dimenzi.
Kouzlo tohoto skutečně umělecky hodnotného večera umocnila i hudba, speciálně k danému tématu vybraná. Vilém Veverka zahrál skladbu Benjamina Brittena, dvě části ze Šesti metamorfóz podle Ovidia Opus č.49 – Pan, Niobe, sólo pro hoboj a Charlese Koechlina - Repos de Tytire monodii opus 216, sólo pro hoboj.

 

 

7.) Od září 2015 probíhala v Clam-Gallasově paláci nejrozsáhlejší výstava k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (1371 – 1415), kterou pořádaly Archiv hlavního města Prahy a Muzeum hl. města Prahy. Spolek se podílel na pořádání výstavy a po domluvě s ředitelem Archivu Doc. dr.Václavem Ledvinkou, CSc jsme se rozhodli uspořádat pro členy Spolku komentovanou prohlídku výstavou Praha Husova a husitská 1415-2015 (8.12.). Doc.Ledvinka byl jedním z hlavních autorů výstavy, takže nejpovolanějším průvodcem výstavy. A volba to byla správná, členové spolku projevili o výstavu veliký zájem a jenom zavírací hodina nás přinutila opustit výstavní prostory. Návštěvníci oceňovali jak odborný historický výklad našeho průvodce, tak možnost přímo v expozici si prohlédnout nejvzácnější a nejzajímavější exponáty výstavy. I tento pořad se těšil velké spokojenosti všech účastníků.

 

8.) Spolkový program 2015 jsme zakončili vánočním koncertem 10.12.2015, na kterém zazněly vánoční koledy v jazzové úpravě Karla Velebného. Vyslechli jsme si je v podání jazzové formace Vibe fantasy, která účinkovala ve složení Radek Krampl - vibrafon, Adam Tvrdý - kytara, Filip Jeníček - bicí a Vít Švec – kontrabas.
Koncert byl vyvrcholením naší letošní činnosti po všech stránkách – jak návštěvností, uměleckým provedením , navozením příjemné vánoční atmosféry, tak i spokojeností všech zúčastněných.

Kromě projektu Spolek v roce 2015 pořádal následující večery:

 

1.) Láska je nikdy nehasnoucí oheň - literárně-hudební večer o životě Hildegardy z Bingenu, mimořádné osobnosti 12. století, ve kterém účinkovaly Milena Steinmasslová a Hana Blochová (7.4.)

2.) Římská korunovace Karla IV. (1355) - ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a při příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské jsme uspořádali přednášku PhDr. Kateřiny Kubínové, PhD, autorky publikace „Imitatio Romae. Karel IV. a Řím“. Večer se uskutečnil pod záštitou a za osobní účasti velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v Praze J.E.Michéle Pranchére –Tomassini, hudba zazněla v podání sólistů FOK. (18.5.)

3.) Benefiční kulturní večer, v rámci kterého zazněl koncert komorního sboru Oktet - večer jsme uskutečnili ve spolupráci s Lion´s Club Praha na podporu školy pro zrakově postižené děti -Gymnázium a střední odborná škola v Praze 5 – Nových Butovicích (21.5.)

 

4.) V listopadu již tradičně probíhal v České republice Týden vědy a techniky, pořádaný Akademii věd ČR a mnohými dalšími akademickými a vědeckými institucemi. Spolek Praha-Cáchy/Aachen se do toho projektu zapojil a ve spolupráci s British Council uspořádal přednášku prof. PhDr. Martina Hilského, CSc. „Shakespearův Kupec benátský“. British Council v loňském roce realizoval projekt „Shakespeare Lives“ připomínající letošní 400. výročí úmrtí tohoto velikána světové literatury a  přednáška byla jeho součástí. (3.11.)

 

 

 

V Praze dne 19.1.2016

 

 

Zpracovala: PhDr. Silvia Pavlicová

Zpráva o hospodaření Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2015
VÝDAJE:        
položka grant MKČR grant Hl.m.Prahy vlastní prostředky celkem
materiálové náklady 0,00 0,00 11 021,00 11 021,00
materiál     940,00 940,00
vybavení     9 999,00 9 999,00
kancel.potřeby     82,00 82,00
         
nemateriálové náklady (služby) 20 000,00 48 200,00 26 754,00 94 954,00
přeprava osob a materiálu       0,00
cestovné a míst. doprava     387,00 387,00
propagace   11 706,00   11 706,00
poštovné   746,00 85,00 831,00
honoráře přednášejících   13 500,00   13 500,00
tlumočnické služby   4 500,00   4 500,00
ozvučení sálu 20 000,00 5 748,00   25 748,00
doprovod progr., hudba   12 000,00 12 000,00 24 000,00
bankovní poplatky     500,00 500,00
květiny pro přednášející a občerstvení     6 118,00 6 118,00
právní služby     7 664,00 7 664,00
         
osobní náklady 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00
ostatní osobní náklady   1 800,00   1 800,00
         
c e l k o v ý   n á k l a d 20 000,00 50 000,00 37 775,00 107 775,00
         
PŘÍJMY:        
zdroj       částka
vlastní finanční vklad       27 418,00
vstupné       13 080,00
grant Hl.m.Praha       50 000,00
grant MKČR       20 000,00
         
c e l k o v ý   p ř í j e m       110 498,00
         
VÝSTAVY Příjem Vydání Převod do 2016  
Giovanni Battista Piranesi 170 516,00 170 515,40    
Praha Husova a husitská 695 508,00 390 994,56 304 513,44  
Praha Husova a husitská tech.zabezp. 47 688,52 31 982,72 15 705,80  
         
c e l k e m 913 712,52 593 492,68 320 219,24  
         
V Praze dne 17.2.2016