Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Spolku Praha - Cáchy / Aachen za rok 2013

Spolek Praha-Cáchy/Aachen realizoval v roce 2013 projekt Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury II. V souladu se zaměřením a cílem projektu upozornit na významné osobnosti a události české historie a kultury, kterých  okrouhlé výročí narození, úmrtí nebo založení jsme si  v roce 2013 připomněli, jsme projekt realizovali v plném rozsahu bez větších problémů. Všechny pořady projektu se uskutečnily v našem sídle, Clam-Gallasově paláci, ul.Husova 20, Praha 1, vždy v 18.00 hod.

 1.)13. března jsme zahájili projekt významným výročím, 1150 let uplynulo od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu (863). Večerem pod názvem „Pouť a poslání Cyrila a Metoděje na Moravě“ nás provedl ThDr. Jaroslav Šuvarský, PhD, představený a duchovní správce katedrály sv. Cyrila a Metoděje v Praze, zpěvy zazněly v podání sboru chrámu sv. Cyrila a Metoděje a sboru Filokalia, řídil Marios Christou a Valentina Shuklina. Posluchači se dověděli informace jak o příchodu Cyrila a Metoděje na naše území, tak o pořadech, které se v rámci oslav připravovaly a byli na ně pozvání.
Všichni návštěvníci pořadu v počtu 78 osob považovali večer za důstojný vstupní pořad pro rok 2013.

 2.)„Václav IV. – král skutečný a král legendární“, na toto téma promluvil dne 29. dubna  jeden z našich nejvýznamnějších medievalistu prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Václav IV., římský a český král, lucemburský vévoda a braniborský markrabě byl korunován českým králem 15.6.1363 (ve svých 2 letech ) to znamená před 650 lety. Římským králem byl korunován 6.7.1376 v katedrále v Cáchách. O jeho skutečném životě ale i o legendách, kterých je o Václavovi nespočet se dozvěděli návštěvníci tohoto pořadu v počtu 83 osob. Večer byl obohacen hudbou v podání hudebníků Ludus Musicus.

3.)Otto Wichterle (1913-1998)
Jen málokterý český vědec se těší takovému uznání a popularitě doma i v zahraničí, jako prof. Otto Wichterle, chemik světového významu, vynálezce silonu a pružných hydrofilních kontaktních čoček.
Při příležitosti nedožitých stých narozenin prof. Wichterleho jsme si připomenuli tohoto výjimečného člověka, vědce a vynálezce. Hosty večera byli:
-RNDr.František Rypáček, CSc., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (byl založen Ottou Wichterlem),  který promluvil o  současností Ústavu
-Ing. Michal Babič, PhD, popularizátor chemie posluchače zábavnou formou seznámil s makromolekulární chemií
-prof.Ing.Rudolf Zahradník, DrSc, bývalý student O.Wichterle, emeritní předseda AV ČR
-prof.Klíma, bývalý student O.Wichterle
-Dr.Linda Wichterlová, manželka Otty Wichterle
Večer se uskutečnil ve spolupráci s British Council  dne 29. května za účastí 70 zájemců o dané téma. 

4.)Jaroslav Hašek (1883- 1923)
Spisovatel, publicista a novinář, autor nejpřekládanější knihy české literatury (do roku 1994 přeložené do 54 jazyků) proslulých „Osudu dobrého vojáka Švejka za světové války“. O jeho životě i díle dne 19. června promluvil  známý „haškológ“ PhDr. Radko Pytlík, autor nedávno vydané publikace Jaroslav Hašek očima Radko Pytlíka „den po dni“. (data, fakta, dokumenty). Publikaci si bylo možné na akci zakoupit. Hudba zazněla v podání Ing. Jiřího Polydora, návštěvníci v počtu 41osob byli přednáškou Radka Pytlíka nadšení.

 5.)Metamorfózy politiky – pomníky v 19. století v Čechách
Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy připravily v sídle Archivu a Spolku Praha-Cáchy/Aachen, v Clam-Gallasově paláci, výstavu „Metamorfózy politiky - pomníky v 19. století v Čechách“. Výstavní projekt mapoval genezi monumentálního pomníku pro veřejný prostor v 19. století, který vždy zaujímal v práci umělců-sochařů hlavní místo, jakožto prestižní objednávka.
Součástí výstavy byl i bohatý doprovodný program, na kterém se podílel i Spolek Praha-Cáchy/Aachen. Jednak přednáškou, která zazněla dne 25.9. v podání Mgr. Kateřiny Kuthanové, kurátorky stejnojmenné výstavy, za houslového doprovodu Alexandra Schönerta, jednak se členové spolku zúčastnili komentované prohlídky výstavy v doprovodu její autorky PhDr.Hany Svatošové z Archivu hlavního města Prahy. Oba pořady se setkaly se zájmem, zúčastnilo se jich 40 posluchačů.

 6.)Pod názvem Život  Galerie hlavního města Prahy GHMP 50 jsme si dne 23. října připomněli významné výročí založení  této důležité pražské kulturní instituce .Pořad se uskutečnil ve spolupráci s Galerii hl. města Prahy, jeho hosty byly nejvýznamnější představitelky této instituce:
-PhDr. Magdaléna Juříková ředitelka GHMP 
-PhDr. Hana Rousová, kurátorka GHMP a  spolu s paní ředitelkou autorka  výstavy „Život GHMP, 50“ 
-PhDr. Hana  Larvová, vedoucí oddělení sbírek a kurátorka Sbírky  Františka Bílka, -PhDr. Olga Malá, kurátorka sbírky plastiky, kresby a nábytku
-Mgr. Sandra Baborovská, kurátorka sbírky malby a grafiky 
-Mgr. Lucie Haškovcová, vedoucí  lektorského oddělení a knihovny. Hudba zazněla v podání studentů Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka Brigity Cmuntové a Štěpána Kloučka.
I tento večer se setkal se zájmem členů spolku a návštěvníků z řad veřejnosti, do Clam-Gallasova paláce jich přišlo 60.

 7.)Český umělec Mikoláš Aleš (1852-1913) - tak zněl název posledního přednáškového pořadu projektu Spolku Praha-Cáchy/Aachen, který se uskutečnil dne 14. listopadu. Při příležitosti stého výročí úmrtí tohoto uznávaného kreslíř, dekoratér a posléze hlavně malíře jsme k nám pozvali Františka Hřebejka, tajemníka úřadu Mirotice, kde se nachází Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého. V roli přednášejícího vystoupil PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc, autora stejnojmenné publikace, kterou město Mirotice vydalo k tomuto výročí. Opět by večer doplněn hudbou – oblíbené písně Mikoláše Alše nám zahrála houslistka Hana Nohynková. Počet ůčastníků byl 59.

 8.)Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen
Jako každý rok si členové spolku a jeho příznivci připomenuli adventní čas vánočním koncertem, letos nám předvedla své krásné vystoupení Musica Bohemica Praha 11. prosince. Jako vždy byl o jejich vystoupení veliký zájem, zúčastnilo se ho 121 posluchačů.

 Celkově, hlavně podle ohlasů návštěvníků, můžeme projekt hodnotit jako úspěšný. Jsme hrdí na fakt, na který nás upozornil jeden z návštěvníků, že spolek byla jediná organizace v Praze, která připomněla sté výročí úmrtí Mikoláše Alše. A i ostatní pořady patřili k jedním z mála, které zachytili významné osobnosti a události naši historie a kultury.
K úspěchu projektu určitě přispělo, že našimi hosty v roli přednášejících byli renomovaní odborníci na dané téma, ti nejlepší. Je pro nás velkou ctí, že přijali pozvání k nám bez nároku na honorář a zároveň mají zájem pokračovat ve spolupráci s námi, co považují za veliký dosah projektu – jak pro naše členy , tak pro  další projekty, které máme v plánu realizovat.
Jak už jsem zmínila, projekt jsme realizovali v plném rozsahu, nic jsme nemuseli rušit a též bez problémů. Díky dotaci Ministerstva kultury jsme zabezpečili pro naše pořady i kvalitní propagaci a technické zabezpečení, dotace nám umožnila i překlady a tlumočnické služby, co dodalo projektu mezinárodní ráz a přispělo k šíření dobrého jména naši historie a kultury i za hranicemi České republiky.

Pro úplnost si jenom dovolím uvést pořady, které nebyly součástí projektu, takže nebyly z dotace hrazeny, ale které spolek realizoval a tak obohatil naši nabídku jak členům spolku tak návštěvníkům z řad veřejnosti.

Famelab 2013  - Bavme se vědou.
Regionální soutěž mladých vědců. Ve svých tříminutových vystoupeních se  snažili srozumitelně a zábavně vysvětlit své vědecké bádání. Ve spolupráci s British Council. 23. březen   

Prof.Dr.Martin Hilský – Všechny podoby lásky. Shakespearové sonety
Hra na klavír zazněla v podání Daniela Dobiáše. Ve spolupráci s British Council. 28. březen

Jiří Všetečka – Praha světlem tvořená
Křest nové publikace významného pražského fotografa se konal ve spolupráci pana Všetečky a spolku dne 30.října.

Týden vědy a techniky.

V rámci tohoto týdne uspořádal spolek ve spolupráci s British Council velice úspěšné pořady, kde návštěvníky tvořili členové spolku, příznivci British Council i studenti středních škol. Šlo o tyto pořady:

1)Alžběta a její doba v díle Benjamina Brittena – účinkovali prof.Martin Hilský a Mgr. Ondřej Hučín. 1.listopadu
2)Famelab 2013 International Echoes – mezinárodní soutěž mladých vědců  4. listopadu
3)Televizní předpověď počasí  v podání Mgr.Aleny Zárybnické   6. listopadu
4)Projekt lidského genomu, přednášel Mgr. Marek Vácha, PhD  14. listopadu

V Praze dne 16. 1. 2014

Vyhotovila
PhDr.Silvia Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen

 

Zpráva o hospodaření Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2013

VÝDAJE:

 

 

 

položka

grant MKČR

vlastní prostředky

celkem

materiálové náklady

0,00 Kč

1 484,00 Kč

1 484,00 Kč

          materiál

 

1 272,00 Kč

1 272,00 Kč

          vybavení

 

0,00 Kč

0,00 Kč

          kancel.potřeby

 

212,00 Kč

212,00 Kč

 

 

 

 

nemateriálové náklady (služby)

46 000,00 Kč

47 080,70 Kč

93 080,70 Kč

         přeprava osob a materiálu

 

 

0,00 Kč

         cestovné

1 000,00 Kč

219,00 Kč

1 219,00 Kč

         propagace

10 000,00 Kč

569,00 Kč

10 569,00 Kč

         poštovné

 

1 188,00 Kč

1 188,00 Kč

         bankovní poplatky

 

1 012,00 Kč

1 012,00 Kč

         honoráře přednášejících

 

13 500,00 Kč

13 500,00 Kč

         tlumočnické služby

6 000,00 Kč

37,00 Kč

6 037,00 Kč

         ozvučení a tlumočnické zařízení

29 000,00 Kč

1 308,10 Kč

30 308,10 Kč

         doprovodné programy, hudba

 

23 500,00 Kč

23 500,00 Kč

         květiny přednášejícím a občerstvení

 

5 747,60 Kč

5 747,60 Kč

 

 

 

 

osobní náklady

0,00 Kč

6 300,00 Kč

6 300,00 Kč

        ostatní osobní náklady

 

6 300,00 Kč

6 300,00 Kč

 

 

 

 

c e l k o v ý   n á k l a d

46 000,00 Kč

54 864,70 Kč

100 864,70 Kč

 

 

 

 

PŘÍJMY:

 

 

 

zdroj

 

 

částka

vlastní finanční vklad

 

 

43 194,36 Kč

přísp. účastníků doprovod.akcí

 

 

8 730,00 Kč

dary

 

 

2 000,00 Kč

úrok z bankovního účtu

 

 

940,34 Kč

grant MKČR

 

 

46 000,00 Kč

 

 

 

 

c e l k o v ý   p ř í j e m

 

 

100 864,70 Kč

 

 

 

 

V Praze dne 18.2.2014

 

 

 

Zpracoval:
Ing.arch.Miloš Tins, místopředseda Spolku Praha - Cáchy/Aachen