Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva Spolku Praha – Cáchy /Aachen za rok 2011

 V roce 2011 spolek realizoval projekt „České osobnosti světového kulturního dědictví“, ve kterém jsme se zaměřili na významné osobnosti české kultury a historie, které se nesmazatelně zapsaly do našich i  světových dějin a svou prací šířily slávu českého národa.
Cílem projektu bylo nejen připomenout tyto osobnosti a  jejich odkaz, ale zároveň  zveřejnit i nejnovější  vědecké poznatky,  týkající se jejich práce i životních osudů. Formou komponovaných pořadů, ve kterých nás renomovaní odborníci seznámili s nejnovějšími výsledky  svých výzkumů, doplněných dobovou hudbou, jsem nabídli našim členům a hostům zajímavý a nevšední jak vědecký, tak umělecký zážitek. Zároveň jsme se snažili upozornit na kořeny a tradice české kultury, na její rozmanitost a jedinečnost.

Námi pořádané komponované pořady mají také  edukativní charakter – kladou důraz na neustále vzdělávání se a na rozšiřování znalostí našich posluchačů ve všech oblastech kulturního dění.

 V rámci dlouhodobého projektu „České stopy ve Velké Británii“ spolek ve spolupráci s British Council připravil  v březnu večer s Liborem Peškem, dirigentem Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra)  a držitelem Řádu britského impéria. Hudba zazněla v podání paní Dáši Zázvůrkové a pana Milana Dvořáka.  

 Dne 5.4. 2011. jsme uspořádali večer pod názvem „Karel Škréta – umělec a jeho výstava“. Hlavní kurátor  výstavy, která se konala na Pražském hradě, prof. dr. Vít Vlnas, PhD. nás seznámil jak s životem Karla Škréty, tak i s průběhem výstavy. Díky profesionalitě přednášejícího a videoprojekci byla přednáška skutečně historickým zážitkem.

Večer se konal ve spolupráci s Národní galerií v Praze a byl pojat jako derniéra k výstavě. Úvodní slovo a představení prof. Vlnase jsme si vyslechli v podání doc. dr. Václava Ledvinky, CSc., ředitele Archivu hl. města Prahy. Barokní hudbou večer obohatila  Capella Regia Praha.  Podle všech účastníků  (cca 150) byl večer důstojným a zajímavým zahájením projektu.

Následně členové Spolku  také  navštívili výstavu „Karel Škréta – doba a dílo“ jak na Pražském hradě, tak i ve Valdštejnské jízdárně.

 Dne 20. 4. 2011 jsme si připomenuli 800. výročí narození Anežky České pořadem „Svatá Anežka Česká (1211-1282) - významná žena českých dějin“. Prof. dr. Jiří Kuthan, CSc. a Mgr. Marek Pučalík z Katolické teologické fakulty UK  zhodnotili význam a odkaz sv. Anežky i průběh oslav jejího výročí. Opět byl večer doplněn videoprojekcí, gotická hudba zazněla v podání  Tiburtina Ensemble. Záštitu nad večerem převzal pražský arcibiskup Mons. Duka, Mgr. Pučalík byl zástupcem velmistra Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, který Anežka založila. Pro návštěvníky (cca 120) byly zážitkem nejen obě přednášky a krásná hudba, ale i stejnokroj Mgr. Pučalíka, který je možné shlédnout jenom při výjimečných příležitostech.

 K nejúspěšnějším pořadům projektu  určitě patřil  Petr Vok z Rožmberka (1539 -1611), který se konal dne 3. 5. 2011. Ve spolupráci s Jihočeským krajem a pod záštitou jeho hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly  jsme si užili renesančního večera. Po úvodním slovu pana hejtmana a velvyslance Rakouské republiky v Praze J. E. Dr. Trauttmansdorffa promluvil prof. dr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., místopředseda Akademie věd ČR. Znalosti pana profesora a jejich interpretace uchvátily publikum  – dokázal všechny neuvěřitelným způsobem  zasvětit do života Petra Voka. Troufám si říci, že tato přednáška patřila k nejlepším, které jsme si na naši půdě vyslechli. Atmosféru večera ještě umocnila hudba Rožmberské kapely, účinkující  v dobových kostýmech a s dobovými nástroji.

Jako doprovodní akci k večeru spolek uspořádal dvoudenní poznávací zájezd „Po stopách Petra Voka“ do Jihočeského kraje, kde jsme převedli teoretické znalosti do praxe.

 V červnu byl naším hostem prof. dr. Hermann Henrix, dr. h. c., přítel z Cách a člen našeho partnerského spolku Kulturverein Aachen - Prag, který promluvil na téma: „Europa: Ein Kontinent des Dialogs und seine Herausforderung durch den Pluralismus der Religionen“.

 8. 9. jsme si připomněli skutečnost, že v roce 2011 uplynulo  400. let od narození Zdeňka Kaplíře ze Sulevic (1611-1686), českého obránce Vídně. V červenci roku 1683 se obrana Turky obležené Vídně  stala klíčovým zájmem celé střední Evropy a celé evropské křesťanské civilizace. Zdeněk Kaplíř ze Sulevic stál po 62 dnů hrůzného obléhání v čele města a udržel jej proti stotisícové turecké armádě až do příchodu posil. Tato pro Rakousko významná historická osobnost v Čechách upadá v zapomnění - o to jsme byli raději, že jsme našli odborníka-historika, který byl kompetentní a ochotný promluvit o Kaplířovi. Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., vedoucí oddělení raného novověku Filosofické fakulty UK v Praze se zhostil tohoto úkolu bravurně a seznámil posluchače se všemi aspekty života Zdeňka Kaplíře ze Sulevic. Vzácným hostem večera byl ředitel Rakouského kulturního fóra Dr.Florian Haug, který posluchače pozval na další 2 akce týkající se této přednášky:

Dne 9. 9. se na  3. nádvoří Pražského hradu  konal promenádní koncert Gardové hudby Armády Rakouské republiky - posádkové hudby města Vídně.
Dne 10. 9.  se v obci Milešov konala historická slavnost stejnojmenného názvu jako přednáška v našem spolku.

Dne 21.9.2011 spolek ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby připravil slavnostní večer „Pocta Antonínu Dvořákovi. Antonín Dvořák a Amerika“.  Večer proběhl jako hudebně-literární pořad, přednáška ředitelky Muzea Antonína Dvořáka Evy Velické o A. Dvořákovi a Americe byla doprovozena koncertem z jeho děl amerického období v podání Martina Vodrážky (baryton) a  Miloše Orson Štědroně (klavír).

Pořad byl  součástí doprovodného programu reprezentativní výstavy, kterou  Národní muzeum oslavilo tohoto hudebního génia a která se pod názvem „ANTONÍN DVOŘÁK“ konala v Českém muzeu hudby (8. 6. 2011 – 29. 2. 2012). Čestným hostem večer byl Mr. Gregory Gaede, kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze.

  „Nenahraditelný básník Jaroslav Seifert (1901-1986)“, tak zněl titul večera dne 6. 10. 2011, zasvěcený tomuto geniálnímu poetovi.
Slavnostním večerem jsme vzdali hold básníkovi, který svými verši dokázal v každé době oslovit čtenáře krásou jazyka, srozumitelností a poetikou. U příležitosti výročí jeho narození i úmrtí, jsme si připomenuli tuto významnou osobnost naší kultury a nositele Nobelovy ceny za literaturu. S životními osudy i s jeho poezií posluchače seznámil doc. dr. Jiří Brabec, předseda poroty „Cena Jaroslava Seiferta“, která byla zřízena Nadací Charty 77 ve Stockholmu v lednu roku 1986. Více o ceně i dalších zajímavostech jsme se dověděli od prof. RNDr. Františka Janoucha, zakladatele a předsedy Nadace Charty 77, která byla spolupořadatelem večera.

  Dne 19. 10. 2011 jsme ve spolupráci s Nakladatelstvím Martin Dostoupil Co&Pub uskutečnili křest knihy Jiřího Všetečky „Pražský chodec“, ve které se tento významný pražský fotograf nechal inspirovat texty Vítězslava Nezvala. Hudba zazněla v podání Českého saxofonového kvarteta.

 11.11. 2011  (magické datum) jsme ve spolupráci s British Council připravili netradičně pojatý pořad „Chemie lásky“, ve kterém se na podstatu lásky podívali odborníci na slovo vzatí. Michael Londesborough uplatnil pohled chemika a vysvětlil nám, jaké chemické pochody lásku doprovázejí.
Prof.dr.Martin Hilský nám zprostředkoval pohled Williama Shakespeara a nastínil všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.

Svoji činnost jsme už tradičně zakončili vánočním koncertem , tentokrát nám 7.12.2011 hrála Rožmberská kapela.

Doufám, že aktivity Spolku Praha-Cáchy/Aachen jsou přínosem pro všechny naše členy a hosty a za členy výboru můžu slíbit, že uděláme všechno pro to, abychom nikoho nezklamali.

Spolek na realizaci své činnosti  v roce 2011 obdržel dotaci Ministerstva kultury České republiky č. 22413/2010 a účelovou dotaci – grant Hlavního města Prahy DOT/62/05/000467/2011.
Díky těmto grantovým podporám, finančním prostředkům spolku a spolupořadatelů můžeme realizovat uvedené aktivity.

V Praze dne 18.6.2012

Za Spolek Praha-Cáchy/Aachen
Silvia Pavlicová, předsedkyně
www.spolek-praha-cachy.cz

 

Zpráva o hospodaření Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2011
VÝDAJE:        
položka grant MKČR grant Hl.m.Prahy vlastní prostředky celkem
materiálové náklady     3 869 Kč 3 869 Kč
          materiál     352 Kč 352 Kč
          vybavení     889 Kč 889 Kč
          kancel.potřeby     2 628 Kč 2 628 Kč
         
nemateriálové n. (služby) 40 000 Kč 70 900 Kč 104 711 Kč 215 611 Kč
         přeprava osob a materiálu   10 982 Kč   10 982 Kč
         cestovné     6 408 Kč 6 408 Kč
         propagace 5 000 Kč 3 419 Kč 1 621 Kč 10 040 Kč
         poštovné, tel, fax   2 623 Kč 500 Kč 3 123 Kč
         honoráře přednášejících   1 000 Kč 3 105 Kč 4 105 Kč
         ubytování přednášejících     13 318 Kč 13 318 Kč
         tlumočnické služby 15 000 Kč 7 100 Kč 1 000 Kč 23 100 Kč
         ozvučení a tl. zařízení 20 000 Kč 13 776 Kč   33 776 Kč
         doprovod progr., hudba   32 000 Kč 66 920 Kč 98 920 Kč
         květiny pro přednášející     1 410 Kč 1 410 Kč
         občerstvení     9 783 Kč 9 783 Kč
         bankovní poplatky     646 Kč 646 Kč
         
osobní náklady 0 Kč 9 100 Kč 0 Kč 9 100 Kč
        ostatní osobní náklady   9 100 Kč 0 Kč 9 100 Kč
         
c e l k o v ý   n á k l a d 40 000 Kč 80 000 Kč 108 580 Kč 228 580 Kč
         
PŘÍJMY:        
zdroj částka      
vlastní finanční vklad 30 813 Kč      
grant Hl.m.Praha 80 000 Kč      
grant MKČR 40 000 Kč      
přísp. účastníků doprovod.akcí 77 767 Kč      
         
c e l k o v ý   p ř í j e m 228 580 Kč      
         
V Praze dne 18.6.2012        
Zpracoval: Ing.arch.Miloš Tins, místopředseda Spolku Praha - Cáchy/Aachen  
www.spolek-praha-cachy.cz