Kalendář činností 2017

‘Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury VI.’

1.) 650. výročí vysvěcení Kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
Řím má svoji Sixtinskou kapli, Florencie Medicejskou kapli, Paříž královskou svatou kapli Saint–Chapelle. Mezi tyto poklady světového umění se důstojně řadí kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Kaple sv. Václava je nejposvátnějším místem katedrály, neboť byla zřízena v letech 1362-1367 císařem Karlem IV. na místě původního hrobu světce a patrona Českého království. Tomu odpovídá její výzdoba, tvořená cyklem gotických deskových nástěnných maleb, zdobených třinácti sty drahokamy a skvostnou opukovou sochou sv. Václava patřící k vrcholům parléřovského sochařství.
Za vlády krále Vladislava II. Jagellonského do kaple přibyly raně renesanční malby s námětem legendy o sv. Václavovi, které se díky jedinečné technologii dokonale zachovaly a mohou proto konkurovat i nejslavnějším italským freskám. Kromě kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně jde o nejcennější dílo tohoto druhu nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě.
Začátkem 21. století prošla kaple rozsáhlou rekonstrukcí, na které se podíleli špičkoví odborníci restaurátorské společnosti Brandl. Restaurování financovala Správa Pražského hradu. Ve snaze získat profesionální a aktuální informace o tomto unikátním restaurování se obrátíme na odborníky zmíněné společnosti s žádostí o přednášku, kterou doplníme vhodnou hudbou. Tím důstojně připomeneme výročí tohoto skvostného díla.
Termín: 3. května 2017

2.) 500 let Lutherovy reformace – její kořeny a následky pro české země
V roce 2015 si Praha a ostatní města v naši zemi i v zahraničí připomenula 600. výročí upálení mistra Jana Husa. V sídle Spolku, Clam-Gallasově paláci, proběhla výstava ‘Praha Husova a husitská, 1415-2015’, která zaznamenala nejvyšší návštěvnost v historii zde konaných výstav. To dokazuje, že zájem o církevní dějiny a historii reformačních hnutí je značný. Proto v roce 2017, kdy končí tzv. Lutherova dekáda (2008-2017), nemůžeme v našem projektu opomenout 500. výročí vzniku německé a evropské reformace, navazující na učení mistra Jana Husa.
31. října 1517 přibil Martin Luther na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí a tím zahájil reformační hnutí, které změnilo svět a vedlo mimo jiné i ke vzniku třicetileté války.
Komplikovanou situaci v Čechách 16. století, kde proti sobě stáli na jedné straně reformovaní – kališníci-utraquisté, čeští bratři, později i luteráni či kalvinisté, a na druhé straně menšinoví avšak vlivní katolíci, nám ve své přednášce osvětlí historik, filozof a publicista Doc. PhDr. Petr Hlaváček, PhD. Pořad bude doprovozen duchovní hudbou.
Termín: 19. dubna 2017

3.) Ferdinand II. Tyrolský v českých a rakouských zemích
V příštím roce se připomeneme 470. výročí působení Ferdinanda II. Tyrolského jako místodržitele v Čechách (1547-1567). Jeho dvacetiletý pobyt v Praze je spojen s rozkvětem renesanční kultury a humanismu. Ferdinand Tyrolský začal budovat nové rezidenční objekty na Pražském hradě a podle jeho vlastního návrhu byl postaven renesanční letohrádek Hvězda. Byl vášnivým sběratelem uměleckých předmětů, které nechal v roce 1567, po opuštění českých zemí, převézt na zámek Ambras u Innsbruku. Tam vznikla velice cenná expozice, která je součástí Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni. Výstava k 470. výročí proběhne v létě 2017 na zámku Ambras a koncem roku bude přenesena do Prahy. Pořadateli pražské výstavy budou Národní galerie a Ústav dějin umění AV ČR.
Hostem večera v roli přednášejícího bude prof. PhDr. Ivan Prokop Muchka z Ústavu dějin umění AV ČR, hlavní autor publikace o letohrádku Hvězda. Renesanční hudba umocní kouzlo večera.
Termín: 29. března 2017

4.) Marie Terezie (1717 - 1780) první i poslední žena na českém trůnu
V české historii je málo žen, které se aktivně podílely na formování českých i evropských dějin. Tou nejslavnější byla arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská Marie Terezie.
Narodila se 13. května 1717 ve Vídni, byla dcerou římsko-německého císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Díky ustanovení pragmatické sankce usedla ve svých 23 letech na trůn. Počátek její vlády nebyl lehký, o svůj trůn musela bojovat a musela čelit i výrokům, že ‘se s důstojností státu neslučuje, aby mu vládla žena’.
Marie Terezie vyspěla ve ctižádostivou, statečnou a odpovědnou panovnici, která vedla bitvy jak na vojenských polích, tak i při zavádění osvíceneckých reforem na poli hospodářském, sociálním a právním. Ovlivněna novými myšlenkovými směry měnila feudální říši v centralizovaný stát s ústředními úřady. V zemi vyrůstaly manufaktury, stavěla se kasárna, silnice, nemocnice a starobince. Vznikl tereziánský zákoník, byla zavedena povinná školní docházka, proběhlo první sčítání obyvatel, byl proveden soupis veškerého majetku, očíslovaní všech domů, zavedla se jednotná soustava měr a vah i jednotná měna.
Přínosem čtyřicetiletého panování Marie Terezie bylo vytvoření na tehdejší dobu moderního centralizovaného rakouského státu. Její věčný rival pruský král Bedřich II. později o Marii Terezii prohlásil: ‘Konečně mají Habsburkové na trůnu muže – tento muž je žena’.
300 let od narození Marie Terezie je důvodem opět se zamyslet a kriticky zhodnotit tuto etapu českých a středoevropských dějin. Tohoto úkolu se zhostí renomovaná historička z Ústavu českých dějin FFUK v Praze doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. Při hudbě 18. století si důstojně připomeneme výjimečnou ženu, významnou panovnici a velkou milovnici hudby Marii Terezii.
Termín:30. května 2017

5,) Il divino Boemo Josef Mysliveček (1737-1781) – nedoceněný a zapomenutý?
Nejvýznamnější český hudební skladatel 18. století a nejúspěšnější ‘cizí’ hudební skladatel v Itálii - to byl Josef Mysliveček, jehož 280. výročí narození si připomeneme v roce 2017.
První hudební vzdělání získal v Praze, zásadní význam pro jeho umělecký růst měl odchod do Itálie roku 1763. Už o tři roky později tam byla provedena jeho první opera Bellerofonte. Po jejím triumfálním úspěchu byl zván do nejvyšších společenských kruhů a získal přezdívku ‘Il Divino Boemo’. Tehdy prožíval nejšťastnější období svého života, tou dobou vznikla i jeho nejlepší hudební díla - opery ‘Hypermestra’ (1769), ‘Demetrius’ (1773), ‘Ezio’ (1775) a ‘Olympiade’ (1778). Složil přes 30 oper, oratoria ‘Passio Jesu Christi’ a ‘Abraham a Izák’, mnoho symfonií, divertiment a dalších skladeb.
Stejně závratný jako Myslivečkův vzestup byl i jeho pád. Mysliveček, přítel a vzor Mozartův, umírá zklamaný, zadlužený a zoufalý v bídě v pouhých 44 letech.
O spolupráci na večeru věnovaném J. Myslivečkovi požádáme renomovanou muzeální instituci, věnující se odkazu ‚božského‘ skladatele. Na hudební doprovod k přednášce budeme klást zvlášť vysoké nároky.

6.) Jan Evangelista Purkyně (1787- 1869) – polyhistor české vědy 19. století
‘Úkolem lékařovým je život ne pouze obnovovati a na krátkou dobu udržeti, ale od porušení chrániti a k vrcholu obdivuhodné dokonalosti a krásy přiváděti’. To jsou slova lékaře, přírodovědce, filosofa, fyziologa, pedagoga, politika, vědce a badatele, národního obrozence Jana Evangelisty Purkyně.
Je nemožné stručně shrnout životní osudy i pracovní úspěchy člověka tak všestranného. K rozhodujícím okamžikům jeho života patří opuštění dráhy duchovního v Litomyšli (1807), získání doktorátu z medicíny v pouhých 30 letech (1818) a jmenování univerzitním profesorem v pruské Vratislavi (1823), kde se plně věnoval vědecké a pedagogické činnosti. Jako vědce si ho velice vážil básník a vědec Johann Wolfgang Goethe. Roku 1849 byl Purkyně povolán zpět do Prahy a s profesorským dekretem podepsaným císařem zahájil vysokoškolské přednášky i v češtině. Zároveň otevírá Fyziologický ústav (1851) a je jmenován členem londýnské Královské společnosti. V lednu 1853 zakládá Purkyně nákladem Matice české časopis Živa, kde mohli publikovat své vědecké objevy mladí přírodovědci. V roce 1854 se stává ředitelem Královské české společnosti nauk. Oslava jeho 80. narozenin v roce 1867 se stala celonárodní událostí. Účast na kladení základního kamene Národního divadla 6. května 1868 byla poslední významnou události v plodném životě Jana Evangelisty Purkyně.
Při příležitosti 230. výročí narození tohoto výjimečného člověka ve spolupráci s AV ČR a časopisem Živa připravíme slavnostní večer hodný patrně největší vědecké osobnosti českého národa.

7.) Josef Lada (1887-1957) – umělec vskutku národní
Málokterý náš malíř, ilustrátor, karikaturista a spisovatel se může pochlubit tak rozsáhlým dílem jako Josef Lada, který se jako malíř samouk vypracoval mezi naše nejuznávanější umělce.
Ladův výtvarný projev je svérázný a osobitý, v jeho kresbách ožívá malířovo dětství a rodná vesnice se skromným životem řemeslníků a domkářů. Je plný laskavého humoru.
Za svůj dlouhý a plodný život vytvořil Lada více než 15 000 černobílých a barevných ilustrací v knihách pro děti i dospělé, v novinách i časopisech - nejpopulárnější jsou jeho ilustrace k Osudům dobrého vojáka Švejka. Zanechal kolem 550 obrazů a můžeme ho považovat i za zakladatele naší komiksové tvorby. Jako spisovatel nás svým životem a dílem provedl v knize Kronika mého života.
V roce 2017 oslavíme 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto všestranně zaměřeného umělce. Komponovaným večerem navážeme na velkou jubilejní Ladovskou výstavu v Praze, kterou připravuje jeho rodina. Výběr přednášejících i hudebníků budeme konzultovat jak s tvůrci výstavy, tak s Památníkem Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích.

8.) Náprstkovo muzeum afrických, asijských a amerických kultur – místo unikátních výstav mimoevropských kultur
Náprstkovo muzeum jako součást Národního muzea sídlí v staropražském domě U Halánků, jenž v roce 1826 zakoupili manželé Fingerhutovi spolu s pivovarem a vinopalnou. Jejich mladším synem byl český vlastenec, mecenáš, politik a národní buditel Vojtěch Náprstek (1826-1894). Ten se po 10 letech strávených ve Spojených státech snažil své zkušenosti a vědomosti zúročit ve prospěch české společnosti, a proto vybudoval soukromé České průmyslové muzeum s cílem pomoci zaostalé české výrobě. Muzeum se stalo centrem české inteligence. Byly zde shromážděny etnografické a umělecké sbírky přivezené jeho přáteli z celého světa. Po smrti V. Náprstka se tato instituce změnila v národopisné muzeum a po roce 1946 bylo jeho zaměření orientováno výhradně na neevropské kultury. Součástí muzea je veřejná knihovna, která nabízí kromě knih a periodik i kolekce, z nichž mnohé založil již Vojta Náprstek.
Od roku 2014 muzeum realizuje výstavní program s názvem ‘Okno do světa’. V rámci mezinárodních výstavních projektů zde byly návštěvníkům představeny kultury Súdánu, Ázerbájdžánu a Bhútánu a nyní zde probíhá výstava ‘Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu’.Komponovaný pořad připravíme ve spolupráci s Náprstkovým muzeem, zvláštní pozornost věnujeme hudebnímu doprovodu.

9.) Hudební večer Spolku Praha-Cáchy/Aachen aneb Co nám rok 2017 vzal a co nám dal
Vzpomínkový večer členů Spolku Praha-Cáchy/Aachen a jejich příznivců, ohlédnutí za uplynulým rokem, kritické i zábavné zhodnocení činnosti Spolku Praha-Cáchy/Aachen, s krásnou hudbou, která bude tentokrát tvořit hlavní náplň večera. Při výběru hudebního souboru budeme preferovat klasickou vážnou hudbu.