Názory osobností

Praha je městem, které může o sobě tvrdit, že leží v srdci Evropy, a to nejen geograficky, ale také díky proměnlivé historii především svou kulturou. Zlatou a stověžatou Prahu si dokáže každý oblíbit – tak jako i já. Podpora akcí spolků Aachen–Prag a Praha–Cáchy byla pro mne v posledních letech srdeční záležitostí. A tak my z Cách zažijeme v říjnu 2004 při koncertu v kostele Matky Boží před Týnem zvláštní zážitek, most na poli kultury při příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. Právě společné kořeny představují skutečnou sílu Evropy, nic více nespojuje Evropu jako kultura, která navazuje na myšlenky antiky a je sjednocena a podpořena monoteistickým náboženstvím. Je to právě kultura, která z Evropy dělá něco víc než teritoriální prostor, propletenec národů nebo shluk konkurujících si států. Teprve ona dává uměleckým, náboženským, politickým a v neposlední řadě také hospodářským vizím onu sílu, ze které se rodí uskutečňování snu o sjednocené Evropě. Věřím, že naše budoucí setkání pomohou prohloubit rozmanité, ale společné evropské kořeny mezi Prahou a Cáchami. 

Michael Wirtz
jednatel a majitel spol. s r. o.
Grünenthal GmbH
prezident průmyslové a obchodní komory
Aachen

 

Spolek Praha–Cáchy a jeho cášský protějšek Kulturverein Aachen–Prag svou neutuchající aktivitou a těsnou vzájemnou součinností představují podle mne ideální model nadnárodní evropské spolupráce, založené na dobrovolné iniciativě řadových občanů různých států. Výsledky několikaleté činorodé práce pražského spolku, kterou mám možnost po celou dobu sledovat, zasluhují obdiv. Cením si toho, že pražský městský archiv se na nich může podílet alespoň tím, že Spolku od samého jeho vzniku poskytuje útočiště a přístřeší. 

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
ředitel Archivu hlavního města Prahy

 

Fascinující zlatá Praha a bohaté dějiny a kultura České republiky byly pro mne před pěti lety základem pro můj zájem a angažovanost o kulturní spolek Aachen–Prag. Mezitím se Praha stala mým druhým domovem. Oba spolky přitom sehrály významnou roli. Vedle častých, zajímavých kulturních podniků se širokou paletou témat jsem nalezl na obou stranách – v Cáchách i v Praze – řadu otevřených a velmi zajímavých lidí. U řady z nich přerostly podnětné a bohaté diskuse v přátelství. Společně tak stavíme jakýsi sousedský most porozumění, což je obohacující a vzrušující úloha, a to nejen pro Cášské a Pražany!

Dr. Jürgen E. Siebeck,
Berlin

 

Spolek Praha–Cáchy je důležitým a spolehlivým partnerem německého velvyslanectví v Praze, který se aktivně zasazuje o další rozvoj německo-českých kulturních vztahů. Zvláště vítám, že práci Spolku vykonávají angažované soukromé osoby v obou městech. Tato úspěšná spolupráce na komunální úrovni dokazuje, jak úzkými a srdečnými se vztahy mezi oběma našimi zeměmi staly. Do budoucna přeji Spolku všechno nejlepší a těším se na další spolupráci. 

Martin Jäger
vedoucí kulturního oddělení velvyslanectví SRN v Praze

 

Podle mého názoru je role spolků, jako je tento, nesmírně podstatná: sousedské porozumění je zajisté třeba rozvíjet na státní úrovni, a to jak po politické linii, tak v ohledech kulturních, vědeckých (včetně takových institucí, jako je Česko-německá komise historiků nebo Česko-německá komise pro učebnice dějepisu), církevních nebo např. hospodářských. Špičkové celostátní komise, instituce či organizace jsou však běžnému občanovi poněkud vzdáleny a výsledky jejich práce většinou nesnadno pronikají k zainteresovaným občanům "terénní úrovně". Má-li však česko-německé sousedství žít opravdu plným životem, musí se stát předmětem zájmu "obyčejných" zájemců. Proto měla např. ve francouzsko-německém sbližování a vyrovnávání se s minulostí takovou závažnou roli síť partnerství německých a francouzských měst a obcí. Spolek Praha–Cáchy je přesně takovou lidsky dostupnou bází pro kontakty komunální, historické a kulturní povahy. Císařské Cáchy jsou město, spojené tisíci nitěmi historického a uměleckohistorického přediva se středověkým českým státem a konkrétně s Prahou, zejména (ale nejen) doby Karla IV. Je to ale i město s velkou evropskou rezonancí, která se odráží v udílení cášské ceny Karla Velikého pro významné Evropany. A je to živé a vědecky úspěšné univerzitní město, přirozeně rezonující s akademickou Prahou. Především je to ale město s řadou občanů, kteří objevili Prahu jako cenného a milého partnera. A právě na tom stojí dnešní a budoucí Evropa. Spolková republika Německo je demokratický stát s tisíci a snad miliony lidí, kteří mají zájem o sousedy své země. A je cenné, že císařské, lázeňské a akademické město Cáchy, ležící na samé západní hranici Německa, jasně ukazuje, že česko-německé vztahy nejsou výsadou Svobodného státu Bavorsko. Pro mne, člověka, který nalezl ve spolkové zemi Severní Porýní–Vestfálsko celou řadu vynikajících přátel, je příjemné vědět, že nejsem výjimkou, ale že je nás více, kdo máme potřebu setkávat se – ať již při přednáškách v sále Clam-Gallasova paláce nebo v Cáchách – s německou tematikou a s německými partnery. Spolek Praha–Cáchy je tak možná nevelkou, rozhodně ale nepostradatelnou součástí – dnes již, zaplať Pán Bůh, evropské – současnosti ČR. 

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK,
spolupředseda česko-německé komise historiků

 

Krátký výlet bez konce 

Skutečně tomu tak je. Začalo to dopisem se žádostí o příspěvek do Praze věnovaného čísla časopisu Die Waage, vycházejícího v Cáchách. Bez váhání jsem vyhověla. Můj příspěvek vyšel a zanedlouho jsem obdržela pozvání na česko-německé setkání ve městě Karla Velikého, které jsem opět bez váhání a ráda přijala. Prožila jsem víkend v krásném korunovačním městě římských králů, obdivovala bezpočet historických vzácností – a setkala se se skvělými lidmi dvou spřátelených měst, Prahy a Cách. Netušila jsem, že se tu sejdu s takovým počtem českých návštěvníků, poněvadž jsem Spolek Praha–Cáchy/Aachen blíže neznala. Byl to jakýsi začátek. Pokračování se konalo doma v Praze. Ve vznešeném Clam-Gallasově paláci uspořádal zmíněný Spolek jednu ze svých členských besed, tentokráte to bylo setkání se mnou. Opět jsem pozvání, tentokrát trochu rozpačitě, přijala. Přemítala jsem: jaká to bude sešlost a s jakými lidmi budu hovořit? Inu, sešlost byla početná, zainteresovaná, pozorná a sympatická. Byl to zdařilý a potěšující večer. Nevěděla jsem, že Spolek Praha–Cáchy provozuje tuto záslužnou činnost, toto konkrétní přátelství dávných sídel českých a římských králů, již celou řadu let. Teď to vím. A vím taky, že Spolek a jeho nadšení spolupracovníci hodlají pokračovat v této aktivitě, chtějí ji pokud možno rozšířit a rozvětvit k dobru a utužení lidských vztahů mezi českou Prahou a německými Cáchami. K tomu jim přeji potřebnou vytrvalost a hodně úspěchu. A tak se mi zdá, že můj původně krátký výlet do oblasti tohoto vzácného přátelství možná ještě není u konce.

Lenka Reinerová,
Praha

 

Zdravice 

Též v našem novém společném Evropském domě mají a budou mít historická korunovační města Praha a Cáchy zcela mimořádný význam.
Zkoumání a prohlubování neobyčejně bohatých historických souvislostí těchto měst společně se všemi příslušejícími kulturními aspekty, ale i podpora a utužování přátelských vztahů občanů obou regionů – to byly některé z cílů, které si Spolek Praha–Cáchy/Aachen při svém založení v roce 2000 vytyčil.
Mnohostranné akce tohoto spolku – od zajímavých přednášek až po studijní cesty a setkání se členy sesterského spolku Kulturverein Aachen–Prag e.V. v Cáchách dokumentují působivě, jaké plody tato spolková činnost již dnes přinesla.
K výsledkům této úspešné činnosti strdečně gratuluji předsedkyni, paní dr. Silvii Pavlicové, celému výboru a všem aktivním členům našeho sesterského spolku. Ponevadž však vynikající výsledky i zavazují, přeji všem členům a zájemcům z řad občanů Prahy a Cách i nadále hojnost neméně zajímavých, podnětných akcí a setkání pro mnohá další léta.

Věra Blažková
předsedkyně
Kulturverein Aachen
Praha e.V.