Fotogalerie 2018

S přednášejícími nás seznámila předsedkyně spolku PhDr. Silvia Jenček Pavlicová MgA Daniel Souček nám řadou historických ukázek přiblížil filmové dílo Jana Kříženeckého Mgr Miroslava Přikrylová věnovala svoji část přednášky dokumentární fotografické tvorbě Jana Kříženeckého O hudební doprovod k přednášce se zasloužily Michaela Ericssonová (housle) a ... ... a Jitka Balková (viola). Dobová fotografie Jana Kříženeckého Úvodním slovem zahájila přednášku předsedkyně spolku PhDr. Silvia Jenček Pavlicová S životem a dílem Emy Destinnové nás seznámil RNDr. Jan Králík, CSc., významný znalec její tvorby Obraz Emy Destinnové a ukázka některých vydání CD nosičů se záznamem jejího zpěvu Předsedkyně spolku PhDr. Silvia Pavlicová v úvodním slovu představila účinkující pořadu S životem a tvorbou Egona Erwina Kische nás seznámila doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc Hudbou židovských autorů obohatila pořad houslistka Hana Nohýnková Na závěr pořadu se přednášející podepsala do pamětní knihy spolku Na úvod představila PhDr. Silvia Pavlicová průvodkyni a přednášející pořadu. Smíšeny sbor MáTa přednesl Janáčkovy Ukvaldské písně Sbormistryní smíšeného sboru MáTa byla Helena Velická Průvodkyní večera byla PhDr. Eva Velická, PhD., která nám přiblížila život a dílo Leoše Janáčka Zemlínského kvartet přednesl Janáčkův smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné PhDr. Eva Velinská, PhD. se na závěr zapsala do pamětní knihy našeho spolku Úvodní slovo k přednášce přednesla předsedkyně spolku PhDr. Silvia Pavlicová S životem a dílem významného českého barokního umělce Petra Jana Brandla nás seznámíl prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Hudbou doplnili pořad členové Stamicova kvarteta houslista Josef Kekula a viiloncellista Petr Hejný Autoportrét Petra Brandla. Foto z matariálu autora přednášky prof. PDr. Víta Vlnase, Ph.D Historii pražské univerzity a její vývoj od založení až do vydání Dekretu kutnohorského nám osvětlil PhDr. Michal Svatoš CSc. Skvělý hudební doprovod k přednášce přednesl violoncellista Petr Nouzovský
 

Fotogalerie 2017

Na vánočním koncertu zazněly v podání Stamicov kvarteta skladby klasické i vánoční koledy Po úvodním slovu předsedkyně spolku PhDr. Silvie Jenček Pavlicové ... ... vystoupil vnuk malíře Josefa Lady Josef Lada. O instalaci výstavy Ladových obrazů v "Tančícím domě" promluvili kurátoři výstavy Jana Sommerová ... ... Lev Pavluch a Jindřich Ulrich. O životě Josefa Lady a o muzeu jeho díla v Hrusicích nám vyprávěla průvodkyně tamního muzea Zdena Burianová V pořadu vystoupili rovněž malířovi pravnuci Martin Lada ... ... a Viktor Lada V hudební části pořadu vystoupili Jiří Hurník na housle a jeho dcera Natalie Hurníková na violoncello Úvodní slovo a stručný profesní životopis přednášející přednesla předsedkyně spolku PhDr. Silvia Jenček Pavlicová Život Josefy Náprstkové a celé její rodiny nám přiblížila PhDr. Milena Secká, CSc. Milena Secká na závěr obdržela květiny. Na snímku se Silvií Jenček Pavlicovou Úvodní slovo k přednášce přednesla PhDr. Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně spolku S životem a sběratelskou činností Ferdinanda II. Tyrolského nás seznámila Dr. Veronika Sandbichler, ředitelka zámku Ambras Innsbruk Přednášku do češtiny tlumočila Ing. Gabriela Kalinová, CSc. O hudební část přednášky se postarala houslistka Hana Nohýnková ... ... a violoncelista Jan Sedláček. Na závěr přednášky přjiala Dr. Sandbichler kytici ... ... a zapsala se do pamětní knihy spolku. Veronika Sandbichler se Sylvií Jenček Pavlicovou. Ferdinand II. Tyrolský uzavřel v roce 1557 morganatický sňatek s ... ... Filipinou Welserovou, dcerou bankéře. Jejich sňatek byl prohlášen za legální až papežem Řehořem XIII. v roce 1576. Zámek Ambras Innsbruck Úvodní slovo k přednášce přednesly PhDr. Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně spolku a ... ... RNDr. Jana Šrotová, šéfredaktorka časopisu Živa. Hosty pozdravil prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně O životě a díle J. E. Purkyně nás ve své přednášce informoval Mgr. Tomáš Hermann, PhD. Svým hudebním vystoupením obohatila přenášku houslistka Magdaléna Mašlaňová V rámci diskuse nás s některými informacemi o J. E. Purkyně seznámil doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. Jan Evangelista  Purkyně (foto z prezentace přednášky) Život a dílo Josefa Myslivečka nám představil prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc MIB Quartet nám zpříjemnil pořad interpretací kvartet Josefa Myslivečka Na závěr přednášky se prof. Bohadlo zapsal do pamětní knihy spolku S životem a státnickým dílem císařovny Marie Terezie nás podrobně seznámila doc. Daniela Tinková, PhD Barokní hudbu přednesla Martina Bernášková hrou na příčnou flétnu Císařovna Marie Terezie v kruhu svých dětí S průběhem restaurování maleb ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta nás seznámila akademická malířka a restaurátorka RNDr. Milena Nečásková Pořad povázela hudba v podání houslistky Hany Nohýnkové a ... ... violoncellisty Emanuela Gadalety Ukázka stavu obrazu před provedením restaurátorského zásahu Výsledná podoba obrazu po ukončeném restaurování V tématickém večeru nás doc. PhDr. Petr Hlaváček, PhD provedl počátky německé a evropské reformace Dobovou hudbou na zobcové flétny večer doprovodil Lukáš M. Vytlačil Předsedkyně spolku PhDr. Silvia Jenček Pavlicová v úvodním slově omluvila nemocnou Dr. Veroniku Sandbichler, ředitelku zámku Ambras Innsbruck a představila přednášejícího S osobností arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského nás seznámil PhDr. Ivan P. Muchka z Ústavu dějin umění AV ČR Renesanční hudba pro loutnu zazněla v podání Jana Krejči arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský
 

Fotogalerie 2016

Vánoční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením dirigenta Václava Mazáčka ... ... byl důstojným zakončením programu našeho spolku. Houslová sóla přednesl Viktor Mazáček a ... ,,, sóla na příčnou flétnu Veronika Sedláčková. Přivítání hostů a úvodní slovo k přednášce přednesla Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen S osobností a dílem Josefa Šímy nás seznámila PhDr. Anna Pravdová, PhD., kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze Hudbou z díla Bohuslava Martinů doplnili přednášku houslista Štěpán Pražák ... ... a klávesistka Lena Bubenok Na závěr pořadu odpovídala PhDr. Pravdová, PhD. na dotazy z publika Společná fotografie PhDr. Silvie Jenček Pavlicové a PhDr. Anny Pravdové, PhD. Úvodní slovo k přednášce Fenomén Shakespeare přednesla Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen Přednášejícím byl jeden z nejlepších znalců Shakespeara prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Od spolupořadatelské organizace British Council obdržel na závěr kytici růží prof. Hilský v rozhovoru s účastníky přednášky Hudebně-besedním večerem nás provedlo a hudbu předneslo České filharmonické kvarteto Kvarteto vystoupilo ve složení: první housle - Štěpán Pražák ... ... druhé housle - Viktor Mazáček ... ... viola Jiří Poslední ... ... a violoncello - Jakub Dvořák S životem Johanna Bernarda Fischera z Erlachu, vznamného barokního architekta, nás seznámil PhDr. Martin Krummholz, PhD z Ústavu dějin umění AV ČR Jeho dílo nám přiblížil Dr. Friedrich Polleroß z Ústavu dějin umění Vídeňské univerzity O překlad jeho přednášky se postarala Ing. Gabriela Kalinová, CSc. Večer obohatili hrou na theorbu Jan Krejča ... ... a na barokní flétnu Jana Semerádová Významným hostem večera byla kulturní atašé rakouského velvyslanectví a zástupkyně ředitelky Rakouského kulturního fóra Mgr. Waltraud Strommer S Jubilejní zemskou výstavou 1891 a s českou společností této doby nás seznámil prof.PhDr.Milan Hlavačka, CSc O hudební doprovod přednášky se postarali Radek Krampl na vibrafon a ... ... Vít Švec na basu V programu Slavná říše Inků a její potomci nás PhDr. Olga Vilímlová seznámila s dějinami říše Inků a s prací Nadace INKA. Pořad doplnila hudbou equadorská hudební skupina ve složení bratři Pedro a Patricio Parades a Fredy Chico Nadaci INKA za její záslužnou činnost poděkovala velvyslankyně republiky Peru J.E. Liliana Torres-Mugaová Dalším významným hostem večera byl chargé dˇaffaires Venezuely Gustavo Sierra. Hosty večera představila předsedkyně spolku PhDr. Silvia Pavlicová S dílem nositele Nobelovy ceny Jaroslavem Seifertem nás seznámil literární historik doc.PhDr. Jiří Brabec, CS. Ukázky z díla přednesl Jiří Schwarz doc.Jiří Brabec,CSc  s jiřím Schwarzem v přátelském hovoru Vzácnými hosty večera byli zakladatel Nadace charty 77 František Janouch a jeho manželka Ada Kolman Ada Kolman s Jiřím Brabcem RNDr. František Janouch, CSc. se zapsal do pamětní knihy spolku S osobností Jana Jesenia nás seznámila Mgr. Bohdana Divišová Hudební vystoupení z děl T.D.Schlee a B.Brittena přednesl Vilém Veverka V literárně hudebním pořadu věnovaném 700. výročí narození Karla IV. vystoupila Milena Steinmasslová Zpěvem a hrou na gotické hudební nástroje doplnila pořad Hana Sar Blochová
 

Fotogalerie 2015

Členy Spolku Praha-Cáchy/Aachen a ostatní hosty na tradičním vánočním koncertu přivítala PhDr. Silvia Pavlicová Vánoční koledy v jazzových úpravách Karla Velebného zazněly v podání jazzové formace Vibe fantasy Úvodní slovo k přednášce pronesla předsedkyně spolku PhDr. Silvia Pavlicová Se životem a dílem Jakuba Schikanedera nás seznámil prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc Jakub Schikaneder Při přenášce zazněla hudba na hoboj v podání Viléma Veverky Předsedkyně spolku PhDr. Silvia Pavlicová nám nejprve představila přednášejícího, Ing. Karla Zeithammera S životem a dílem Josefa Božka nás seznámil významný muzejní pracovník Ing. Karel Zeithammer Josef Božek PhDr. Silvia Pavlicová nám představila PR a marketing manager Hanu Morávkovou, která pro nás program připravila S historií protagonistů Osvobozeného divadla Jaroslavem Ježkem, Jiřím Voskovcem a Janem Werichem nás seznámil autor mnoha publikací František Cinger Fotografiemi obohatil přednášku sběratel fotodokumentace Jaromír Farník Písně Osvobozeného divadla nám přednesli Veronika Janků a ... ... Hanuš Bor Na klávesy doprovodil zpěváky Jiří Janouch V tématickém večeru Experimenty Václava Prokopa Diviše nás Ing. Marcela Efmertová a ... ... Ing. Jan Mikeš seznámili s jeho životem, vědeckými pracemi a předvedli i několik fyzikálních přístrojů té doby. Pro ilustraci rodný dům Prokopa Diviše v Helvíkovicích u Žamberka. Úvodní slovo k pořadu věnovaném Jakubu Janovi Rybovi přednesla PhDr. Silvia Pavlicová S Jakubem Janem Rybou nás seznámili manželé Ivana a Hubert Hoyerovi Průvodcem pořadu Indiánský večer byla paní Olga Vilímková Slavnou řeč náčelníka Seattle nám představily Iveta Dušková a Petra Bílková O práci nadace mezi indiány promluvila paní Fričová V průběhu večera jsme se seznámili s ukázkami indiánských krojů Hosty večera Římská korunovace Karla IV. představila PhDr. Silvia Pavlicová S cestou za římskou korunovací Karla IV. nás seznámila PhDr. Kateřina Kubínová, PhD Přehled korunovací Karla IV. O hudební doprovod pořadu se postaralo trio Václav Fürbach, Jan Mach a Jan Souček Večer se uskutečnil pod záštitou a za osobní účasti J.E. Michele Pranchere-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v Praze V literárně-hudebním večeru "Láska je nikdy nehasnoucí oheň" nás Milena Steinmasslová seznámila s osobností své doby, Hildegardou z Bingen Hudbou a zpěvem nás pořadem provázela Hana Blochová Bc. Dorotea Wollnerová se s námi podělila o poznatky na téma Svatý Matoděj a jeho doba ve světle archeologických nálezů. Přednášející Bc. Doroteu Wollnerovou představila PhDr. Silvia Pavlicová
 

Fotogalerie 2014

Na vánočním koncertu o Roku české hudby promluvila PhDr. Marie Ulrichová Hakenová Krásný umělecký zážitek nám připravilo Stamicovo kvarteto. S přednášejícím v tématickém pořadu "Alfréd Radok - režisér" nás seznámila předsedkyně Spolku, PhDr. Silvia Pavlicová Život a dílo jednoho z nejvýznamějších českých režiséru, Alfréda Radoka, nám přiblížil Mgr. Honza Petružela, Ph.D. Úvodní slovo k přednášce o Jiřím Kolářovi přednesla PhDr. Silvia Pavlicová Vzácnými hosty přednášky byli Dr. Meda Mládková, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a ředitel Musea Kampa Jan Smetana O vztahu Musea Kampa k Jiřímu Kolářovi promluvil pan Jan Smetana S dílem Jiřího Koláře nás seznámil PhDr. Jiří Machalický Hudební doprovod přednášky přednesl virtuos na violoncello pan Petr Špaček Po přednášce podepisovala paní Meda Mládková knihu Ondřeje Kundry "Meda Mládková- Můj úžasný život" Na závěr pořadu se paní Meda Mládková zapsala do pamětní knihy spolku. Hlavnim hostem večera o Josefu Škvoreckém byl doc. Mgr. Petr Kaňka, rektor Literární akademie doc. Mgr. Kaňka s předsedkyní našeho spolku PhDr. Silvií Pavlicovou Rektor Literární akademie s marketingovým specialistou Danielem Sywalou Úvodní slovo k pořadu věnovanému 1. světové válce přednesla Dr. Pavlicová Hudební úvod připravilo kvarteto Hudby Hradní stráže ... ... s šéfdirigentem plk. Václavem Blahunkem Za ministerstvo zahraničních věcí promluvil generální sekretář pan Vladimír Zavázal Vyslechli jsme si velvyslance Italské republiky v ČR J.E. pana Pasquale D`Avigno, … ... ředitele pro kulturu a evropské záležitosti Autonomní oblasti pana Lorenco Baratter ... ... a radního Valle di Ledro pana Giuliano Pellegrini. Kulturní referentka našeho spolku Ing. Jaroslava Otipková nám představila ... ... italský mužský sbor Cima d`Oro s dirigentem Cristianem Ferrari Mezi návštěvníky pořadu jsme našli předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavu Němcovou Úvodní slovo k přednášce "Kryštof Harant z Poližic a Bezdružic" přednesla Ing. Jaroslava Otipková S Kryštofem Harantem, jednou z nejvšestranějších osobností české společnosti přelomu 16. a 17. stol nás seznámila doc.Mgr. Marie Šedivá Koldinská, PhD. Dobovou hudbou na loutnu obohatil pořad pan Přemysl Vacek Na závěr přednášky se přednášející zapsala do naší pamětní knihy Ing. Dáša Sephton z British Council představila předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danu Drábovou, Ph.D. Zajímavé informace ze světa jaderné energetiky přednesené Ing.Drábovou zaujaly všechny přítomné Dr. Františka Makeše mezi námi přivítala předsedkyně spolku Dr. Pavlicová V pořadu "Pozor falzum" nás Dr. Makeš seznámil s veselými i smutnými příběhy z prostředí identifikace pravosti obrazů. Hosty večera, věnovaného velikánovi barokního sochařství M.B. Braunovi, představila PhDr. Silvia Pavlicová Záštitu nad pořadem převzala a uvodní slovo v pěkné češtině přednesla ředitelka Rakouského kulturního fóra, paní Natasha Grilj Historik umění PhDr. Martin Krummholz, Ph.D z Ústavu dějin umění AV ČR nás seznámil s tvorbou tohoto velikána barokního umění Ředitel Turmmusea v Oetz Christian Nösig nás seznámil s prostředím a krajinou Tyrol, kde M.B.Braun vyrůstal Zástupkyně spolku Pro Vita Alpina paní Florentina Prantl nám přiblížila Braunovy umělecké začátky O tlumočení do češtiny obou přednášejících se postarala Ing. Gabriela Kalinová O hudební zážitek se postarala umělecká dvojice sopranistka Ivana Bilej Brouková a loutnista Jan Krejčí Přednáška "Zlato-Zlato?-Zlato!" nás obohatila o řadu poznatků o tomto vzácném kovu PhDr. Silvia Pavlicová nás seznámila s britským vědcem Dr. Michaelem Londesborough B.Sc. Tento vědecký pracovník a současně známý popularizátor nám vysvětlil co všechno představuje "fenomén zlato". S pomocí publika předvedl několik pokusů ... ... a nakonec, pro obveselení publika, vyrobil výbornou zmrzlinu, kterou účastníky přednášky podělil. Hosty večera představila PhDr. Silvia Pavlicová Přednášku věnovanou 100. výročí narození Bohumila Hrabala otevřel galerista, majitel La Femme Miroslav Lipina. Seznámil nás s řadou orazů z výstavy Jeden z obrazů zobrazujících jubilanta Osobnost Bohumila Hrabala nám přiblížil znalec nad míru povolaný, PhDr. Radko Pytlík, CSc Dobovou atmosféru návodil saxofonista Michal Žáček
 

Fotogalerie 2013

Po zahajovacích slovech PhDr. Pavlicové a Ing. Otipkové pronesl krátký projev i náš italský host Giuliano Pellegrini, radní Valle di Ledro Významnými hosty vánočního koncertu byli doc. PhDr. Václav Ledvinka, C.Sc. a PhDr. František Kadlec Vánoční hudba česká i z ostatních zemí Evropy zazněla v podání známého hudebního tělesa Musica Bohemica Sbormistr Jaroslav Krček s fujarou Na vánočním koncertu nesmí chybět pastorale Ještě jeden snímek z vystoupení V rámci týdne vědy a techniky nám Mgr. Marka Váchu Ph.D. představila PhDr. Pavlicová Biolog a etik Mgr. Marek Vácha Ph.D. nám nabídl zasvěcený pohled do problematiky výzkumu lidského genomu. Úvodní slovo k přednášce Mikoláš Aleš - malíř Národního divadla přednesla PhDr. Silvia Pavlicová Vzácnými hosty večera byli František Hřebejk, tajemník Městského úřadu Mirotice a PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc., autor publikace "Český umělec Mikoláš Aleš" Hudbou obohatila přednášku houslistka Hana Nohýnková Úvodní slovo k pořadu Mgr. Zárybnické "Televizní předpověď počasí přednesla PhDr. Silvia Pavlicová Mgr. Alena Zárybnická před námi odhalila tajemství tvorby TV předpovědi počasí Na organizaci pořadu se podílel i British Council, zastoupený Ing. Dášou Sephton Ještě jednou aktérky pořadu - "Tři grácie" Hosty pořadu 50 let GHMP představila předsedkyně Spolku PhDr. Silvia Pavlicová S historií a směrováním GHMP nás seznámila její ředitelka, PhDr. Magdalena Juříková Hosty večera byly autorky koncepce výstavy "Život GHMP 50" a další kurátorky GHMP Hudba zazněla v podání studentů Pražské konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka S přednášející Mgr. Kateřinou Kuthanovou nás na přednášce Matamorfozy politiky seznámila Ing. Jaroslava Otipková Úvodní slovo přednesl ředital Archivu hl. města Prahy doc.PhDr. Václav Ledvinka, CSc S pražskými pomníky nás seznámila korátorka souběžně probíhající výstavy Mgr. Kuthanová Dobová hudba zazněla v podání pana Alexandera Schönerta Úvodní slovo k přednášce "Jaroslav Hašek" přednesla Ing.Jaroslava Otipková Zároveň představila našeho největšího znalce díla spisovatele Jaroslava Haška, PhDr.Radko Pytlíka Dr. Pytlík se s námi podělil o své znalosti života a díla tohoto našeho nejpřekládanějšího spisovatele. O hudební produkci se postarala skupina Ing.Jiřího Polydora Paní Věra Dyková, manželka Dr.Pytlíka zprostředkovala prodej jeho knihy o Jaroslavu Haškovi Účastníky přednášky "Otto Wichterle" přivítal místopředseda Spolku Ing.arch.Miloš Tins Úvodní slovo přednesla a představení přednášejích se s úspěchem zhostila zástupkyně British Council Dáša Sephton O vývoji Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, který Otto Wichterle založil, promluvil jeho současný ředitell RNDr.František Rypáček, CSc. Dílo Otty Wichterleho nám přiblížil jeho bývalý student, emeritní předseda AV ČR prof.Ing.Rudolf Zahradník, DrSc S jeho životem a názory nás seznámila jeho manželka, Dr. Linda Wichterlová Zábavnou formou nás s makromolekulární chemií seznámil popularizátor chemie, Ing.Michal Babič, Ph.D. V závěrečné besedě vystoupil i další Wichterleho student, prof. Klíma Úvodní slovo k přednášce "Václav IV." přednesla Ing. Jaroslava Otipková, kulturní referent Spolku Přednášejícího prof.PhDr. Petra Čorneje, DrSc. nám představil doc. PhDr. Václav Ledvinka, ředitel Archivu hl. města Prahy S osobností krále Václava IV. v dějiných souvislostech nás skvělým způsobem seznámil prof.PhDr. Petr Čornej, DrSc. Středověkou hudbou nám program obohatil soubor Ludus musicus Soubor Ludus musicus ještě jednou Prof. Hilský oslavil své narozeniny přednáškou "Všechny podoby lásky" Hudební podobu sonetům složil a přednesl přítel prof. Hilského hudební sladatel Daniel Dobiáš Hlavním gratulantem byl emeritní předseda AV prof. Zahradník Prof. Martin Hilský mezi gratulanty Regionálního kola soutěže vědeckých projektů FameLab 2013 se zůčastnilo 7 soutěžících Předsedou hodnotitelské komise byl prof.Dr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c. Dalšími členy byli Dr Londesborough a meteoroložka Mgr.Zárybnická. Jako nejlepší byl vyhodnocen projekt Jiřího Dolanského "Hrdinný bór vs. bakterie?" Do celostátního finále postoupily i projekty Jana Havlíka, Víta Zajace, Jiřího Vystrčila a Tomáše Kovalčíka Úvodní slovo k přednášce Pouť a poslání Cyrila a Metoděje na Moravě přednesla předsedkyně Spolku PhDr. Silvia Pavlicová Význam a životní osudy Konstantina-Cyrila a Metoděje nám přiblížil metropolitní protopresbyter pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje ThDr. Jaroslav Šuvarský, PhD. Přednášku obohatil zpěvem chrámový sbor a sbor Filokallia. Sbory řídí Marios Christou a Valentina Shuklina.
 

Fotogalerie 2012

Úvodní slovo k přednášce přednesli předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen Silvie Pavlicová a ředitel Pražského literárního domu autorů německého jazyka David Stecher Průvodkyní pořadem a zároveň přednášející byla Vlasta Lopuchovská Vánoční koncert zazněl v podání Klavírního kvarteta Ad libitum Kvarteto bylo na závěr odměněno dlouhotrvajícím potleskem Úvodní slovo k přednášce patřilo Ing. Jarce Otipkové, která zároveň představila moderátorku pořadu PaedDr.Ivu Faltovou z nadace INKA PaedDr. Iva Faltová, ředitelka školy v Hostiném, která nás poutavým způsobem provedla celým pořadem. Jose Mariano předvedl šamanský obřad uctění Matky země Mládež z nadace INKA předvedla ukázky krojů indiánů z Peru Hudební doprovod akce zajistilo duo Iva Faltová - zpěv a Míša Prokopcová - akordeon Ing. Olga Vilímková nás seznámila se svou novou knihou sestavenou podle vyprávění indiánů "Peruánské Mýty a tradice" Prof. Martin Hilský nás ve dvou pořadech seznámil s tématy "Shakespeare a magie" a "Shakespeare - tragické v komediích a komické v tragediích" Po skončení programu prof. Hilský zájemcům vepsal do přinesených knih vlastnoruční věnování Divadlo Údif (Úžasné divadlo fyziky) nám představila Dr. Dáša Sephtonová, představitelka British Council Ondráš Přibyla a Vojtěch Hanák nás v pořadu Vidět zvuk - slyšet světlo zábavnou formou zavedli do světa fyziky Ondráš Přibyla při předvádění zvukového pokusu K některým pokusům si Vojtěch Hanák přizval z publika pomocnici Pavlu Úvodní slovo vzpomínkového večera na Kamila Lhotáka přednesla předsedkyně Spolku, PhDr. Silvia Pavlicová Hudebním doprovodem na akordeon se k oslavě připojil prof. Ondřej Kabrna Úvodní báseň přednesl herec Jan Kanyza. I on obohatil pořad svými vzpomínkami na Kamila Lhotáka. Při příležitosti 100. výročí narození Kamila Lhotáka si na tohoto významného umělce zavzpomínali jeho přátelé.... ...PhDr. František Dvořák,... ...ak.malíř Vladimír Suchánek... ...a Ctibor Morávek. Místopředseda Spolku Ing.arch Miloš Tins požádal PhDr. Dvořáka o zápis do Pamětní knihy Obecním domem nás při příležitosti 100. výročí virtuálně provedli František Laudát a Pavel Jerie V pořadu zazněla hudba v podání harfenistky Zbyňky Šolcové S restaurováním portrétu Rudolfa II. Vertumnus od G.Arcimbolda nás seznámil ak.malíř Dr.František Makeš Při této příležitosti byla pokřtěna kniha Giuseppe Arcimboldo Vertumnus a knihovník. Na obrázku autor Dr. Makeš s velvyslankyní Švédského království J.E.,paní Annikou Jagander, která knihu pokřtila. Úvodní slovo k přednášce PhDr. Elišky Fučíkové přednesl doc.PhDr.Václav Ledvinka, CSc Císaře Rudolfa II. Habsburského nám přiblížila PhDr. Eliška Fučíková Dobovou hudbou pořad o Rudolfu II. obohatila skupina VAGANTES Vzpomínku na Arnošta Lustiga nám zprostředkovali ... moderátor pořadu Vladimír Karfík a hosté Jiří Peňás, Michal Buer a Aleš Haman Život a dílo Boženy Němcové byly námětem další přednášky. O své znalosti se s námi podělili režisérka Ljuba Václavová, Libuše Heczková z FFUK a ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici Milan Horký Herečka Lenka Vlasáková, představitelka Boženy Němcové ve filmu režisérky Ljuby Václavové prof. PhDr. Martin Wihoda Ph.D. při přednášce na téma Zlatá bula sicilská Do diskuse se zapojil i historik prof. PhDr. Josef Žemlička, DrCs. Účastníci regionálního kola mezinárodní soutěže mladých vědců s prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc. při vyhlašování výsledků.
 

Fotogalerie 2011

Vánoční setkání členů Spolku zpestřil koncert Rožmberské kapely ... s pestrou škálou historických hudebních nástrojů. Pořad k oslavě narozenin maršála Václava Radeckého z Radče se uskutečnil v Lapidariu Národního muzea na Výstavišti Účastníci v dobových uniformách, uprostřed prapravnučka autora sochy Maxe Na koncertě pořádaném ve spolupráci s Omnimusa o.s. jsme byli svědky spojení staré a nové hudby. Účinkovali Violoncellové trio Vcelli (Helena Velická, Petr Nouzovský, Barbora Švýcarská) ... ... a Trubkové trio (Jan Pohořalý, Václav Vávra, Josef Matějka) Při přednášce, uskutečněné ve spolupráci s British Council, nám Martin Hilský zprostředkoval pohled na všechny podoby lásky, jak je zachytil William Shakespeare ve svých dílech. Michael Londesborough uplatnil pohled chemika a vysvětlil, jaké chemické pochody lásku provázejí Prezentace a křest knihy Jiřího Všetečky Hudební část akce zajistilo České saxofonové kvarteto Koncert z děl Antonína Dvořáka přednesli Martin Vodrážka, baryton a Miloš Orson Štědroň, klavír Ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze Dr. Florian Haug přednesl úvodní slovo k přednášce "Zdeněk Kaplíř ze Sulevic - obránce Vídně" S osobností Zdeňka Kaplíře ze Sulevic - českého obránce Vídně (1611- 1686) nás seznámil doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc V rámci oslav 400. výročí narození Zdeňka Kaplíře ze Sulevic se uskutečnil promenádní koncert Gardové hudby Armády Rakouské republiky - posádkové hudby města Vídně na nádvoří Pražského hradu prof. H.H.Henrix s tlumočnicí J.Průšovou při přednášce Evropa kontinent dialogu Manželé Henrixovi při přátelském rozhovoru s představiteli Spolku Mgr. Petr Pavelec, ředitel NPÚ České Budějovice a PhDr. Markéta Pánková s doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc. Renomovaný historik prof.Phdr. Jaroslav Pánek, DrSc, dr.h.c. (autor publikace “Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra“) nás seznámil s posledními výsledky svého bádání S akcemi "Rožmberského roku 2011" nás seznámil hejtman JČ kraje Mgr. Jiří Zimola Proslulá Rožmberská kapela obohatila přednášku dobovou hudbou ... a vystřídala při tom řadu historických nástrojů .. o kterých jsme předtím neměli většinou ani tušení. S životem a dílem sv. Anežky nás seznámili prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc,  a PhDr. Marek Pučalík O.Cr.  z Katolické teologické fakulty UK PhDr. Pučalík při přednášce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc se zapsal do naší pamětní knihy V průběhu večera zazněla gotická hudba v podání Tiburtina Ensemble Úvodní slovo k přednášce "Karel Škréta ..." přednesl doc.PhDr. Václav Ledvinka S tvorbou i odkazem Karla Škréty pro současné výtvarné umění nás seznámil prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD V pořadu zazněla barokní hudba v podání Capella Regia Praha Mistr Pešek odpovídal na dotazy z auditoria V rozhovoru s ředitelem British Council panem Nigelem Billinghamem V rozhovoru s Dagmar Zázvůrkovou a Milanem Dvořákem
 

Fotogalerie 2010

Nicholas Winton - zachránce 669 židovských dětí. V pořadu věnovaném jubilantům jsme přivítali galeristu Miroslava Lipinu (Galerie La Femme) a Dr. Michaelu Gübelovou (XANTYPA) Vzácnými hosty byli prof. František Dvořák a Adolf Born ... a prof. MUDr. Josef Koutecký, malíř, grafik a ilustrátor Oldřich Kulhánek a houslový virtuos Jaroslav Svěcený Úvodní slovo k přednášce "Lucemburkové na českém trůně" přednesl JE.Jean Faltz, velvyslanec Lucemburského velkovévodství Prof. Dr. Lenka Bobková a autorka výstavy "Královský sňatek" PhDr. Klára Benešovská ... při zápisu do Pamětní knihy Spolku Dobovou hudbu nám přiblížil soubor Tiburtina Ensemble V návaznosti na přednášku jsme uspořádali zájezd do některých míst spojených s Lucemburky. Zde Lauf an der Pegnitz s erbovním sálem české šlechty Navštívili jsme místo narození Jana Lucemburského, místo jeho svatby s Eliškou Přemyslovnou Speyer a položili kytici k jeho hrobce v Lucemburku. Vzácným hostem pořadu Alfons Mucha očima své rodiny byla Geraldina Muchová, manželka umělcova syna Jiřího Muchy O odkazu Alfonse Muchy promluvil jeho vnuk John  Mucha Záštitu nad večerem věnovaném Alfonsu Muchovi převzala J.E.Sian McLeod, velvyslankyně Britského království v Praze, na obrázku s Geraldinou Muchovou Geraldina Muchová a John Mucha s ředitelem Archivu hl. města Prahy doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc Jaroslav Svěcený při přednášce o houslařství v Praze ... mezi členy Spolku Jaroslav Svěcený s kytaristou M.Klausem Ukázka koncertních nástrojů
 

Fotogalerie 2009

Dr. Vít Kolář (uprostřed) a ředitel British Council Nigel Bellingham při zahájení pořadu „Volá Londýn (London Calling)“ V rámci pořadu „Volá Londýn“ vystoupilo Jazzové kvarteto Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka Světoznámá architektka a designérka Eva Jiřičná v Clam-Gallasově paláci PhDr. Eva Kosáková ze Židovského muzea v Praze při přednášce na téma Rabi Löw Členové Spolku Praha-Cáchy/Aachen se zúčastnili udělení ceny sv.Vojtěcha na Pražském hradě. Dr.H.H.Henrix (uprostřed) patří k našim nejbližším německým přátelům Společné foto účastníků udělení ceny sv.Vojtěcha z řad členů spolku P. prof. Dr. Tomáš Halík v rozhovoru s Arnoštem Lustigem a členy spolku Dr.H.H.Henrix s manželkou v katedrále sv.Víta Křest publikace Dr. Františka Makeše „Jiná dimenze“ na vernisáži stejnojmenné výstavy Dr. František Makeš se švédskou velvyslankyní v Praze J. E. Catherine von Heidenstam. Vzadu Dr. Silvia Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 

Fotogalerie 2008

Mecenáši sbírky historického skla Dr. Ing. Bruno Schreiber a Ing. Christian Clausen v rozhovoru s rakouskou velvyslankyní J. E. Dr. Margot Klestil-Löffler Ing. Christian Clausen a rakouská velvyslankyně v Praze J. E. Dr. Margot Klestil-Löffler
 

Fotogalerie 2007

Mgr. Jan Hrdina přednesl přednášky „Čeští poutníci v Říši“ a „Poutě ve středověkých Čechách a v Praze“ Prof. Dr. Brückner nás seznámil s tématem " Deutschland als Wallfahrtslandschaft vom Mittelalter bis zur Modern" Na přednášku navázal Dr. Hartmut Kühne tématem „Aachen als zentrum Wallfahrten in Mitteleuropa“ Na přednášku PhDr. Markéty Holubové "Svatá Hora - poutní místo Čechů a Němců" jsme navázali návštěvou poutního místa Katedrála Panny Marie v Cáchách (Aachen) relikviář s říšskými ostatky v katedrále Panny Marie při pouti jedna ze svátostin Manželé Wirtzovi se v Cáchách zapisují do naší pamětní knihy Prof. Dr. František Dvořák a PhDr.Duňa Panenková nám v pořadu "Pocta Václavu Hollarovi" přiblížili postavu tohoto významného grafika S tématem Albrecht z Valdštejna nás seznámil kurátor výstavy "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" PhDr. Ladislav Čepička Přednáškou „Když v Praze strašili Španělé“ nás potěšil doc. PhDr. Kašpar
 

Fotogalerie 2006

Dr. Duňa Panenková a Dr. František Kadlec se s námi podělili o zkušenosti s uspořádáním výstavy "Karel IV. - Císař z Boží milosti" Logo výstavy Karel IV. – císař z Boží milosti Prof. Dr. P. Čornej, DrSc. přibližuje životní osudy Prokopa Holého, synovce Jana z Cách Přednáška Dr. I. Šiškové a Dr. L. Řezníčka o Mozartovi. Na housle hrál Geraldo Paitán Setkání s přáteli z Kulturverein Aachen-Prag v Praze ….bylo moc příjemné...
 

Fotogalerie 2005

Přednáška Dr. A. Wagnerové o Sidonii Nádherné V návaznosti na přednášku Dr. Wagnerové navštívili členové Spolku zámek a zámecký park ve Vrchotových Janovicích, sídlo rodiny Nádherných Kvarteto japonských umělců, účinkujících na přednášce Dr. Čihákové-Noshiro o životních osudech hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi Ukázka z díla malíře Jindřicha Ulricha Přednáška Františka Černého o česko-německých vztazích
 

Fotogalerie 2004

Návštěva Mělníka a setkání s paní Bettinou Lobkowitz na zámku Společný koncert pražského komorního orchestru Berg a Aachener Kammerchor v kostele Matky Boží před Týnem, za účasti členů Kulturverein Aachen-Prag, Spolku Praha-Cáchy/Aachen a jejich hostů Zahájení společného večera v Clam-Gallasově paláci, jenž následoval po koncertu v kostele Matky Boží před Týnem. Na snímku V. Blažková, J. Novák, S. Pavlicová, J. Otipková, J.E. M. Libal a M. Wirtz Pěvecké vystoupení Aachener Kammerchor v rámci společenského večera v Clam-Gallasově paláci
 

Fotogalerie 2003

Přednáška paní G. Muchové v sídle Spolku v Clam-Gallasově paláci Předání knižních darů během návštěvy na Německém velvyslanectví Návštěva členů Spolku na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze Cemballový koncert prof. Z. Růžičkové
 

Fotogalerie 2002

Zájezd členů Spolku do Cách při příležitosti tisíciletého výročí úmrtí císaře Oty III. Na snímku pan M. Wirtz a paní L. Reinerová
 

Fotogalerie 2001

Návštěva manželů Wirtzových v Clam-Gallasově paláci Setkání manželů Wirtzových a předsedkyně Kulturverein Aachen-Prag s představiteli Spolku Návštěva členů Kulturverein Aachen-Prag Přednáška Armina Lascheta, MEP na téma Česko-německé vztahy a cesta ČR do EU
 

Fotogalerie 2000

Členové spolku na zakládající valné hromadě Členové spolku na zakládající valné hromadě Přednáška Dr. G. Minkenberga Návštěva Spolku v Cáchách při příležitosti konání výstavy "Krönungen. Könige in Aachen - Geschichte und Mythos" – přijetí na radnici Společné foto v Cáchách