pozvánka na valnou hromadu

Spolek Praha – Cáchy / Aachen si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 18. února 2020 v 1800 hod. v konírně Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1, Malá Strana.

Vzhledem k projednání závažných událostí, týkajících se Spolku je Vaše účast velmi žádoucí.

Podle § 3 Stanov je Valná hromada usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny řádných členů Spolku. V případě, že svolaná Valná hromada není ani po 30 minutách čekání usnášeníschopná, bude do čtrnácti dnů vyhlášen termín konání náhradní Valné hromady s tím, že náhradní Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomno více než jedna třetina řádných členů Spolku.

Program valné hromady:

Zahájení

Jmenování zapisovatele a ověřovatele

Volba předsedajícího valné hromady, mandátové a návrhové komise

Zpráva o činnosti představenstva Spolku za rok 2019

Zpráva o činnosti Spolku za rok 2019

Zpráva o hospodaření Spolku a zpráva dozorčí rady za rok 2019

Volba předsedy, členů výboru a dozorčí rady spolku

Schválení plánu činnosti na rok 2020

Schválení rozpočtu na rok 2020

Diskuse

Při příležitosti konání valné hromady bude možné v době od 1730 hod. uhradit členské příspěvky na rok 2020 ve výši 400,- Kč.

 Těšíme se na shledání s Vámi.

 Za představenstvo Spolku Praha – Cáchy / Aachen

 PhDr. Silvia Jenček Pavlicová , předsedkyně

                                                                                                         

 

Příloha: Návrh programu na rok 2020

                                                 

 

Ke stažení

program 2020