2016

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2016

Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury V.

V roce 2016 Spolek Praha-Cáchy/Aachen již tradičně realizoval projekt navazující na naši dlouhodobou a úspěšnou vědecko-populární a uměleckou činnost. V české historii a kultuře si každý rok připomínáme důležitá výročí osobností a události, o jejichž připomenutí projevují zájem jak členové Spolku, tak návštěvníci z řad veřejnosti a které se těší značné popularitě. Historie přehrána do literárně-hudebního představení i vědecko-populární přednášky doplněné kvalitní hudbou jsou tím, co přitahuje publikum. Tím spolek plní cíle projektu – připomínat tradice české kultury v širokém slova smyslu, obohacené o nejnovější výzkumy v podání předních českých i zahraničních odborníků.
Dalším velkým přínosem a originalitou projektu je fakt, že výročí připomínaná Spolkem najdou připomenutí často jenom u nás a samotní přednášející nám děkují, že jsme si vzpomněli, oslovili je a uspořádali večer na dané téma.
Projekt proběhl podle plánu, v plném rozsahu a navíc byl doplněn o zajímavou přednášku Prof. Dr. Martina Hilského, Csc., dr. h. c., MBE, nositele ceny Česká hlava 2015.

Všechny pořady projektu se konaly v sídle Spolku Praha-Cáchy/Aachen, Clam-Gallasově paláci, ul. Husova 20, s začátkem v 18.00 hod. Průměrná návštěvnost se pohybovala kolem 100 účastníků na každém pořadu.

1.) Projekt jsme zahájili 9. března nejvýznamnějším výročím roku 2016 - 700. výročím narození Karla IV. Už od počátku roku se jak v Praze, tak v celé České republice konaly výstavy, konference a přednášky související s tímto výročím. Proto jsme pozměnili dramaturgii večera a místo přednášky o lucemburské dynastii jsme zvolili literárně - hudební pořad s názvem ‘Večer pro Karla IV. (1316-1378)’, ve kterém účinkovaly Milena Steinmasslová (recitace, zpěv) a Hana Bar Blochová (zpěv, gotická harfa, psaltéria). Naše rozhodnutí bylo správné, hodinové divadelní představení mělo úspěch i díky pečlivé historické přípravě a uměleckým profesionálním výkonům účinkujících dam. A i když nám chyběla společnost velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v Praze J.E. Michele Pranchere-Tomassini (společně jsme dospěly k závěru, že divadelní představení by se stěží překládalo), večer byl velice zajímavý a vřele přijat publikem.

2.) Druhý pořad realizovaného projektu se uskutečnil 19. dubna pod názvem ‘Jan Jessenius a karolínská akademie (1566-1621)‘ – připomněl nám 450. výročí narození renesančního lékaře, filozofa a politika. Původně měla přednáška zaznít v podání Doc.Dr.Tomáše Nejeschleba, PhD z olomoucké Palackého univerzity, ale kvůli svému pracovnímu vytížení doc. Nejeschleba nenašel termín na návštěvu paláce v čase vyhovujícím pořadatelům a navrhl sám ‚záskok za sebe‘
A byl to skutečně kvalitní záskok, Mgr. Bohdana Divišová, vědecká pracovnice Ústavu dějin lékařství a cizích jazyku UK, strhla svým přesvědčivým projevem i důsledně vypracovanou prezentací všechny přítomné hosty. A protože se vědecky aktivně zabývá osobností Jana Jessenia, v následné dlouhé diskusi vyvrátila nebo uvedla na pravou míru spoustu mýtů.
Kouzlo večera pak umocnil svými hudebními vstupy špičkový český hobojista Vilém Veverka, takže všichni hosté odcházeli spokojeni.

3.) 4. května se návštěvníci paláce zúčastnili večera věnovanému nezapomenutelnému básníkovi Jaroslavu Seifertovi, kterého dvojí výročí jsme slavili v minulém roce. Přesně podle plánu se role přednášejícího ujal Doc. Dr. Jiří Brabec, Csc., který publikum seznámil se svými nejnovějšími výzkumy, např. informoval o nalezeném deníku s 23 soudničkami, podepisovanými zkratkou ‘jt‘, který byl uložen v nezpracované pozůstalosti redaktora Lidových novin Ivana Herbena. Soudničky pro tento list v roce 1929 psal Jaroslav Seifert. Umělecký dojem večera doplnil recitaci Seifertových veršů herec Jiří Schwarz z Městských divadel pražských; čestným hostem večera byl Prof. Ing. František Janouch, zakladatel Nadace Charty 77, s chotí.

4.) Dalším z výročí, které bylo připomenuto jenom na půdě Spolku, je Zemská výstava v Praze 1891. Host večera a autor publikace „Jubilejní výstava 1891“ Prof. Dr. Milan Hlavačka, CSc. 14. června promluvil pod názvem „Jubilejní zemská výstava 1891 a česká společnost“ o výjimečnosti a významu výstavy ze všech aspektů – politického, hospodářského, kulturního, morálního …. a sklidil veliký úspěch. O ten se ovšem musel podělit s hudebním doprovodem, Radkem Kramplem (vibrafon) a Vítem Švecem (kontrabas). Všichni zúčastnění závěrem konstatovali, že opět v paláci strávili příjemný večer, ze kterého si odnášejí nové poznatky a dobrou náladu.

5.) Po prázdninách se všichni členové a příznivci Spolku sešli na výjimečné události - dne 26. září jsme ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem pořádali večer věnovaný staviteli Clam-Gallasova paláce Janu Fischerovi z Erlachu (1656-1723). Po úvodním slovu Mgr. Waltraud Strommer, kulturní atašé rakouského velvyslanectví, přednesl svůj příspěvek reprezentant české historie PhDr. Martin Krummholz, PhD., po něm promluvil Dr. Friedrich Polleroß z Ústavu dějin umění Vídeňské univerzity. Obě přednášky měly vysokou odbornou úroveň, oba hosté jsou jedni z nejlepších odborníků na barokní architekturu obecně, a navíc se specializují na stavby Jana Fischera z Erlachu. Bylo velkým úspěchem, že Dr. Polleroß přijal naše pozvání a přijel do Prahy - v kombinaci s Dr. Krummholzem bylo jejich vystoupení skutečným zážitkem pro posluchače, navíc důsledně připravené prezentace znásobily účinky mluveného slova.
Pečlivě jsme vybrali i hudební doprovod - v podání Jany Semerádové a Jana Krejčiho zazněly následující barokní skladby: Jacques-Martin Hotteterre "leRomain" Gavotte a Rondeauze Suity c moll, Silvius Leopold Weiss Sarabande a Gigue, Jan Antonín Losy, hrabě z Losinthalu (1660-1723) Folia a Burlesqua z Pieces de guitare et dessus.
Podle všech přítomných zdařilý vzpomínkový večer věnovaný Janu Fischerovi z Erlachu byl důstojným připomenutím výjimečného barokního architekta.

6.) V roce 2016 uběhlo 120 let od založení nejvýznamnějšího českého symfonického orchestru České filharmonie, její první koncert dirigoval Antonín Dvořák, od jehož narození uplynulo 175 let a sídlo ČF Rudolfinum se začalo stavět před 140 lety. Všechna tato výročí byla zmíněna 22.11. v hudebně-besedním večeru pořádaném ve spolupráci s British Councilem. Host večera – České filharmonické kvarteto hrálo a besedovalo ve složení: Štěpán Pražák - housle, Viktor Mazáček - housle, Jiří Poslední - viola, Jakub Dvořák - violoncello. Večer jsme plánovali jako vzpomínání na historii symfonického orchestru a členové ČF výborně obstáli i jako „historici “ tohoto hudebního tělesa. Protože se jedná o renomované hudebníky, působící roky v ČF, zážitků a zajímavostí z historie filharmonie bylo hodně a původně plánovaný program na cca hodinu se, ke spokojenosti všech přítomných, protáhl na dvě hodiny. Vhodně vybraný hudební repertoár a vážné i úsměvné povídání vykouzlily v přeplněném Mramorovém sálu příjemnou, přátelskou atmosféru a nikomu se nechtělo domů….

7.) 29. listopadu jsme pozvali zájemce na velmi kvalitní přednášku Prof. Dr. Martina Hilského nazvanou „Fenomén Shakespeare“, konanou při příležitosti 400. výročí úmrtí světoznámého dramatika. Jak už název napovídá, jednalo se o výklad vlivu W. Shakespeara na evropskou kulturu od 16. století do dnešních dnů a výklad historických, politických i kulturních vlivů, které ze Shakespeara udělaly nejenom anglického, ale přímo evropského spisovatele, dramatika a básníka. Přednáška sklidila zasloužený úspěch, hodně návštěvníků si doneslo knihy W. Shakespeara v překladu Martina Hilského k podpisu.

8.) I tak významný malíř, kterým Josef Šíma bezesporu je, by zůstal bez povšimnutí výročí narození i úmrtí nebýt pořadu, který jsme uskutečnili 7. prosince. Naším hostem v roli přednášející byla PhDr. Anna Pravdová, PhD, kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze a odbornice na výtvarné umění 19. a 20. století se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy. Dr. Pravdová je autorkou výstavy „Josef Šíma: Ztracený ráj“ konané v NG v roce 2014 a její erudice byla znát i v prezentaci nazvané „Josef Šíma (1891-1971) Praha – Hendaye - Paříž „.
Přednášce byla přizpůsobená hudba – v podání Leny Bubenok (klavír) a Štěpána Pražáka (housle) zazněly skladby Bohuslava Martinů.

9.) Konec roku 2016 jsme zakončili tradičním vánočním koncertem, ovšem v netradičním složení - Komorní orchestr Dvořákova kraje s dirigentem Václavem Mazáčkem a sólisty Viktorem Mazáčkem (housle) a Veronikou Sedláčkovou (příčná flétna) čítal 26 hudebníků a zpěváků, co je zatím nejvíce v nám známé historii paláce. Výběr repertoáru byl krásně vánoční a evropský – koledy napříč celou Evropou, publikum se připojilo při hraní českých koled. A na závěr zazněla vždy působivá a podmanivá Ave Maria.

Kromě projektu Spolek v roce 2016 realizoval následující pořady:

1.) Benefiční kulturní večer s koncertem komorního sboru Oktet – večer jsme uskutečnili ve spolupráci s Lion´s Club Praha První na podporu školy pro zrakově postižené děti – Gymnázium a střední odborná škola v Praze 5 – Nových Butovicích (4.4.)

2.) Slavná říše Inků a její potomci – ve spolupráci s Nadací Inka jsme připravili přednášku s tanečním vystoupením. Čestným hostem večera byla velvyslankyně Peruánské republiky v ČR J.E. Lilianana de Tolarte de Torres Muga (6.6.)

3.) Ve dnech 5.-7.7.2016 zorganizoval náš člen Zdeněk Melichar zájezd do Vídně pro členy Spolku a jeho příznivce. Vídeňským průvodcem jim byl Jan Brabenec, malíř a nadšený historik-amatér, majitel ateliéru ve Vídni i v Praze. Všichni účastnící byli ze zájezdu nadšení.

4.) Dne 26.10. spolupracoval Spolek s Doc. Ing. Jiřím Všetečkou na křtu jeho, bohužel, poslední publikace „Pražský chodec ve světě“.

5.) V listopadu již tradičně probíhal v ČR Týden vědy a techniky, pořádaný Akademii věd ČR a dalšími vědeckými institucemi. Spolek se do projektu zapojil a ve spolupráci s British Councilem uspořádal ve svém sídle pro veřejnost (díky rezervačnímu systému Akademie věd byly obě přednášky zaplněné během 2 hodin) dvě přednášky Prof. Dr. Martina Hilského, CSc. na téma Fenomén Shakespeare a mezinárodní soutěž mladých vědců „Fame Lab, International Echoes in Prague 2016“.

6.) Zabezpečení provozu výstavy „Krása knižních vazeb“, která se konala ve výstavních prostorách Clam-Gallasova paláce ve dnech 1.4 - 24.4.2016. Archiv hl. města Prahy a Spolek Praha-Cáchy/Aachen uzavřely dohodu o provozování zmíněné výstavy. Za povolení realizovat spolkové pořady v paláci Spolek, v rámci svých možností, zabezpečil provoz zmíněné výstavy.

V Praze dne 25.1.2017

Zpracovala: Silvia Jenček Pavlicová

Zpráva o hospodaření Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2016
VÝDAJE:
položka grant MKČR grant Hl.m.Prahy vlastní prostředky celkem
materiálové náklady 0,00 1 937,00 7 832,00 9 769,00
materiál 437,00 437,00
vybavení 1 937,00 6 472,00 8 409,00
kancel.potřeby 923,00 923,00
nemateriálové náklady (služby) 50 000,00 54 463,00 47 230,33 151 693,33
cestovné a míst. doprava 202,00 202,00
propagace 12 000,00 906,00 12 906,00
poštovné 1 057,00 661,00 1 718,00
honoráře přednášejících 12 500,00 12 500,00
tlumočnické služby 4 000,00 4 000,00
překladatelské služby 2 000,00 2 000,00
ozvučení a tl. zařízení 32 000,00 295,33 32 295,33
doprovod progr., hudba 40 000,00 40 000,00
květiny pro přednášející a občerstvení 16 072,00 16 072,00
účetnické služby 30 000,00 30 000,00
osobní náklady 0,00 3 600,00 978,00 4 578,00
ostatní osobní náklady 3 600,00 3 600,00
režie 978,00 978,00
c e l k o v ý   n á k l a d 50 000,00 60 000,00 56 040,33 166 040,33
PŘÍJMY:
zdroj částka
vlastní finanční vklad 30 115,31
vstupné 15 440,00
grant Hl.m.Praha 60 000,00
grant MKČR 50 000,00
dary 10 000,00
c e l k o v ý   p ř í j e m 165 555,31
VÝSTAVY Příjem Vydání Převod z 2015 Celkem
Praha Husova a husitská 304 513,44 304 513,44 0,00
Praha Husova a husitská tech.zabezp. 15 705,80 15 705,80 0,00
Obsluha výstavy 31 860,00 31 860,00 0,00
c e l k e m 31 860,00 352 079,24 320 219,24 0,00
C e l k o v á b i l a n c e -485,02
V Praze dne 14.2.2017
Zpracoval:
Ing.arch.Miloš Tins, místopředseda Spolku Praha - Cáchy/Aachen