2017

Výroční finanční zpráva Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok  2017
VÝDAJE:
položka grant MKČR grant Hl.m.Prahy vlastní prostředky celkem
materiálové náklady 0,00 0,00 1 760,00 1 760,00
materiál 306,00 306,00
vybavení 0,00
kancel.potřeby 1 454,00 1 454,00
nemateriálové náklady (služby) 60 000,00 56 186,00 34 870,00 151 056,00
cestovné a míst. doprava 0,00
propagace 12 000,00 200,00 12 200,00
poštovné, bankovní popl., internet 2 876,00 2 876,00
honoráře přednášejících 13 500,00 13 500,00
tlumočnické služby 8 000,00 8 000,00
překladatelské služby 9 000,00 9 000,00
ozvučení a tl. zařízení 31 000,00 1 186,00 32 186,00
doprovod progr., hudba 41 500,00 2 100,00 43 600,00
květiny pro přednášející a občerstvení 18 166,00 18 166,00
účetnické služby 11 528,00 11 528,00
osobní náklady 0,00 3 814,00 3 592,00 7 406,00
ostatní osobní náklady 3 814,00 2 786,00 6 600,00
režie 806,00 806,00
C e l k o v ý   n á k l a d 60 000,00 60 000,00 40 222,00 160 222,00
PŘÍJMY:
zdroj částka
členské příspěvky 27 000,00
úroky z vkladů 52,00
vstupné 11 070,00
grant Hl.m.Praha 60 000,00
grant MKČR 60 000,00
průvodci doprovod.program sv. Vít 2 100,00
c e l k o v ý   p ř í j e m 160 222,00
VÝSTAVY Příjem Vydání Převod 2018 Celkem
Výstava "Atelier H. Eckert v Praze" 59 624,00 56 624,00 3 000,00 0,00
c e l k e m 59 624,00 56 624,00 3 000,00 0,00
C e l k o v á   b i l a n c e 0,00
V Praze dne 21.2.2018
Zpracoval:
Ing.arch.Miloš Tins, místopředseda - hospodář Spolku Praha - Cáchy/Aachen